Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2008 г. има намаление на производството в България на горива за двигатели с вътрешно горене с 8.6%.
  • В сравнение с първото полугодие на 2007 г. има увеличение с 2.5%.
Външнотърговски стокообмен
  • Увеличението на вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене продължи и през второто тримесечие на 2008 г., като прирастът е в размер на 55.2%. За полугодието, увеличението е близо 40%.
  • Има намаление с 8.1% на износа на минерални горива за двигатели с вътрешно горене.
  • Спрямо първото полугодие износът е повече с около 37%.
Баланси
  • В сравнение с второто тримесечие на 2007 г. са предоставени за продажба на вътрешния пазар около 72% повече минерални горива за двигатели с вътрешно горене. Увеличението идва от голямото намаление през второто тримесечие на 2007 г. Спрямо полугодието на 2007 г. прирастът е 72%.
  • В сравнение с първото полугодие на 2007 г., има намаление с 9.6%.
Цени
  • В сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 г., и първото на 2008 г., средните цени на внесения автомобилен бензин и дизеловото гориво са по-високи. На пропан-бутана средната цена спрямо Q1’2008 е по-ниска.
  • В сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 г., и първото на 2008 г., средните цени на изнесения автомобилен бензин и дизеловото гориво са по-високи. На пропан-бутана средната цена спрямо Q1’2008 е по-ниска.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Външнотърговски стокообмен
1.3.    Баланси
1.4.    Цени
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2`2008)
2.2.    Първо полугодие (H1`2008)
III .    ВНОС И ИЗНОС
3.1.    Външнотърговски баланс
3.1.1    Второ тримесечие (Q2`2008)
3.1.2    Първо полугодие (H1`2008)
3.2.    Внос
3.2.1    Второ тримесечие (Q2`2008)
3.2.2    Първо полугодие (H1`2008)
3.3.    Износ
3.3.1    Второ тримесечие (Q2`2008)
3.3.2    Първо полугодие (H1`2008)
3.4.    Регионални пазари
3.4.1    Внос
3.4.2    Износ
IV .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
4.1.    Баланси
4.2.    Цени на внесените горива
4.3.    Цени на изнесените горива
4.4.    Цени на краен потребител
4.5.    Цени на международните пазари
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
5.4.    Публични дружества от сектора
5.4.1    Топливо АД София
5.4.2    Петрол АД София
5.4.3    Източна газова компания АД София
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1