Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: Годишен анализ 2002

Основни тенденции
Дружества от отрасъла
 • Нафтекс България холдинг АД вече притежава 92.92% от капитала на Петрол АД.Акциите на дружеството бяха едни от най-търгуваните през последните месеци, като цените на отбелязаха значителен ръст от около 2,5 пъти. При цена 12.37 лева за месец септември през месец март 2003 има сделки на 30 лева за една акция.
 • Процедурата по двукратното увеличение на капитала на дистрибутора на горива "Топливо" започва от 5 февруари. От тази дата инвеститорите можеха да купуват търгуеми права за участие в подписката за нови 2 166 989 акции с номинална стойност от 1 лев, крайния срок за търгуването им беше 19 февруари, а срокът за записване на акции е 17 март.
Производство
 • Производството на течни горива през периода 2000 – 2002 г. се развива със сравнително стабилни темпове;
 • Няма съществени изменения в произвежданата продуктова структура. На дизеловото гориво се пада 55%, 32-33% бензин;
 • Производството на пропан-бутан след увеличение през 2001 г. през 2002 г. е на равнището на 2000 г.;
 • През м. Декември 2002 е прекратено производството на оловен бензин в България;
 • Ресурсите за потребление на течни горива се развиват с тенденция на намаление. Увеличават се единствено ресурсите за пропан-бутана.

Външна търговия
 • Търговското салдо на България от износа и вноса на течни горива е отрицателно, с тенденция на намаление. Делът в пасивното салдо за страната от търговията с горива е 45%.
 • Тенденцията на вноса на минерални горива през 2002 г. е още по силно изразена и идва основно от намаления внос на бензин и дизелово гориво.
 • Значително е увеличението на вноса на пропан-бутанови смеси. Съотношението между внесения  и произведения пропан-бутан е 2:1.
 • Износът на минерални горива след увеличение  през 2001 г. значително спадна през 2002 г.
Цени
 • Средните цени внесените и изнесените течни горива като цяло са по-ниски.
 • Средните цени на внесените и изнесени смазочни материали са с тенденция за повишение.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Дружества от отрасъла
1.2.    Производство
1.3.    Външна търговия
1.4.    Цени
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАСЪЛА
2.1.    Сертификати по ISO
2.2.    Членове на ЕАН
2.3.    Публични дружества от отрасъла
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Производство
V .    ВНОС И ИЗНОС НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ.
5.1.    Търговски баланс 2002 г.
5.2.    Внос
5.3.    Износ
VI .    БАЛАНС И ЦЕНИ НА ГОРИВАТА
6.1.    Баланси
6.2.    Цени на внесените горива
6.3.    Цени на производител
6.4.    Цени на изнесените горива
6.5.    Потребителски цени
6.6.    Цени на международните пазари
VII .    ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1.    Приложение 1 Групиране на кодовете по Митническата тарифа при вноса и износа
7.2.    Приложение 2 Внос на течни горива по страни
7.3.    Приложение 3 Износ по страни
7.4.    Приложение 4 Внос по фирми
7.5.    Приложение 5 Износ по фирми


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1