Развитие на производството, вноса, износа и продажбите на течни горива в България
Период: 2-ро тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2005 г. продължи тенденцията на увеличение на производството в България на минерални горива за двигатели с вътрешно горене.
  • Прирастът се дължи основно на отчетения ръста в производството на дизеловото гориво за двигатели, което спрямо второто тримесечие на 2004 г. е с 40 хил. тона или с 8% повече.
  • Автомобилният бензин е с 6 хил. тона или с 1,7% по-малко.
Внос, износ, салдо
  • През второто тримесечие на 2005 г. проявлението на тенденцията на увеличение на вноса на минерални горива за двигатели с вътрешно горене е още по-интензивно.
  • Тенденцията на увеличение на износа на минерални горива за двигатели с вътрешно горене през второто тримесечие на 2005 г. е прекъсната. Намалението идва от автомобилния бензин, който спрямо същия период на 2004 г. е с 27% по-малко.
  • На стокообмена с минерални горива и смазочни материали се пада една трета от пасивното салдо на страната през първото полугодие на 2005 г.
Баланси
  • Продължава тенденцията на увеличение на предоставените количества минерални горива за двигатели с вътрешно горене за продажби на вътрешния пазар. През първото полугодие на 2005 г. спрямо същия период на 2004 г. прирастът е 240 хил. тона или 22%.
  • Делът на дизеловото гориво в потреблението на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в страната достигна 60%.
Цени
  • Продължава тенденцията на увеличение на средните цени на вноса и износа на минералните горива за двигатели с вътрешно горене.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос, износ, салдо
1.3.    Баланси
1.4.    Цени
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС И ИЗНОС НА МИНЕРАЛНИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

5.1.    Външнотърговско салдо
5.2.    Внос
5.3.    Износ
VI .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
6.1.    Баланси
6.2.    Цени на внесените горива
6.3.    Цени на изнесените горива
6.4.    Цени на краен потребител
6.5.    Цени на международните пазари


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1