Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2013

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2013 г. отново има намаление на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене в България с 3.2%. За полугодието на 2013 г. има увеличение на производството със 7.5%. Сравненията са на годишна база.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на външната търговия на България с минерални горива, масла и подобни продукти е прекъсната през второто тримесечие на 2013 г. На годишна база спадът е 8.9%, а за първото полугодие – 3.7%.
  • И през второто тримесечие на 2013 г. нараства вносът в България на минерални горива за двигатели с вътрешно горене. На годишна база прирастът е 13.2%. За първото полугодие увеличението е 11.2%.
  • Увеличението на износа продължи и през второто тримесечие на 2013 г. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. увеличението е 3.5%. На годишна база износът през първата половина на 2013 г. нараства с 28%.
Баланси
  • Разчетите за второто тримесечие на 2013 г. показват, че на годишна база предоставените количества минерални горива (за автомобили и други двигатели с вътрешно горене) за продажби на вътрешния пазар са по-малко с 2.2%, а за първото полугодие – с 5.8%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие (Q2'2013)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и доходи
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Първо полугодие (H1'2013)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Баланси
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС-ИЗНОС
4.1.    Стокообмен
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос Q2'2013
4.4.2.    Износ Q2'2013
V .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
5.1.    Баланси
5.1.1.    Второ тримесечие
5.1.2.    Първо полугодие
5.2.    Средни цени
5.2.1.    Внос
5.2.2.    Износ
5.3.    Цени на краен потребител
5.4.    Цени на международните пазари
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Топливо АД - София
6.4.2.    Петрол АД – София
6.4.3.    Източна газова компания АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
IX .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1