Минерални горива - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2012

Основни тенденции
Производство
  • Увеличението на производството на горива в България продължи и през четвъртото тримесечие на 2012 г. На годишна база прирастът е 21.2%, а в сравнение с третото тримесечие на 2012 г. - с 4.6%.
  • През цялата 2012 г. увеличението на годишна база е 14.1%.
Външна търговия
  • Значителното увеличение на стокообменът на България с минерални горива, масла и подобни продукти на годишна база продължи и през четвъртото тримесечие. На годишна база прирастът е 25.4%, аа годината увеличението е 20.1%.
  • През четвъртото тримесечие на 2012 г. вносът на минерални горива за двигатели с вътрешно горене е по-малък. В сравнение с третото тримесечие на 2012 г. намалението е с 6.3%, а на годишна база – с 1%. Годишните данни показват, че в сравнение с 2011 г. вносът е по-голям с 5.7%.
  • Увеличението на износа през четвърто тримесечие на 2012 г. е още по-голямо. В сравнение с третото тримесечие на 2012 г. прирастът е 11.1%, а на годишна база – с 59.6%. За цялата 2012 г. има увеличение на изнесените количества горива - с 27.4% спрямо 2011 г.
Баланси
  • Разчетите за четвъртото тримесечие на 2012 г. показват, че предоставените количества минерални горива за продажби на вътрешния пазар са по-малки с 10.6%, но за цялата 2012 г. те са по-големи с 1.4% спрямо 2011 г.
Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2012)
2.2.    Годишни данни (2012)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Външна търговия
3.3.    Баланси
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Четвърто тримесечие
4.2.    Годишни данни
V .    ВНОС-ИЗНОС
5.1.    Стокообмен
5.1.1.    Четвърто тримесечие
5.1.2.    Годишни данни
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие
5.2.2.    Годишни данни
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие
5.3.2.    Годишни данни
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI .    БАЛАНСИ И ЦЕНИ
6.1.    Баланси
6.1.1.    Четвърто тримесечие
6.1.2.    Годишни данни
6.2.    Средни цени
6.2.1.    Внос
6.2.2.    Износ
6.3.    Цени на краен потребител
6.4.    Цени на международните пазари
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на рафинирани нефтопродукти”
7.3.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти”
7.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали”
7.5.    Водещи предприятия от сектора
7.5.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по печалба
7.5.3.    Водещи предприятия по служители
7.6.    Сертифицирани фирми
7.7.    Членове на GS1
7.8.    Публични дружества от Сектора
7.8.1.    Топливо АД София
7.8.2.    Петрол АД София
7.8.3.    Източна газова компания АД София
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

9.1.    Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
9.2.    Закон за държавните резерви и военновременните запаси
9.3.    Закон за задълженията към международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт
9.4.    Закон за акцизите и данъчните складове
9.5.    Закон за данък върху добавената стойност
9.6.    Закон за енергията от възобновяеми източници
9.7.    Закон за опазване на околната среда
9.8.    Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
9.9.    Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
9.10.    Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1