Развитие на производството и продажбите на вино в България
Период: 3-то тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Производството на вино в България има ясно изразен сезонен характер. Резултатите за видовете вина, включени в месечното извадково изследване на НСИ, показват, че през деветмесечието на 2005 г. в сравнение със същия период на 2004 г. са произведени 16% повече вина.
Внос
  • България внася малки количества вина, но тенденцията на значително увеличение, започнала в началото на годината, продължава.
  • В сравнение с деветмесечието на 2004 г. вносът е по-голям с 16,1 хил. хектолитра или 4,2 пъти. Около 94% от прираста е от белите вина.
Износ
  • През третото тримесечие на 2005 г. износът на вина е най-голям.
  • Спрямо първите три месеца на 2005 г. увеличението е с 43%, а спрямо второто тримесечие- 4%.
  • Количествата, които са изнесени през деветмесечието са 91% от целия износ на вино през 2004 г. и 88% от - 2003 г. Това дава основание да се очаква износът на вино през 2005 г. да бъде значително по-голям в сравнение с последните 2 години.
Салдо
  • Положителното салдо от стокообмена с вина през деветмесечието на 2005 г. в сравнение със същия период на 2004 г. е по-голямо с 6,2 млн. EUR или с 13%.
Вътрешен пазар
  • Производителите са продали на вътрешния пазар значително по-големи количества вина. Увеличението за деветмесечието е с 4,3 млн. литра или с 40%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
2.3.    Водещи предприятия от Сектора
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО

4.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
4.2.    Деветмесечие (IX 2005)
V .    ВЪНШНОТЪРГОВСКО САЛДО
5.1.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
5.1.2.    Деветмесечие (IX`2005)
VI .    ВНОС
6.1.    Трето тримесечие (Q3 2005)
6.2.    Деветмесечие (IX 2005)
6.2.1.    Червени вина
6.2.2.    Бели вина
6.2.3.    Пенливи вина
VII .    ИЗНОС
7.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
7.2.    Деветмесечие (IX`2005)
7.2.1.    Червени вина
7.2.2.    Бели вина
7.2.3.    Пенливи вина
VIII .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
8.1.    Трето тримесечие (Q3`2005)
8.2.    Деветмесечие (IX`2005)

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1