Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2010

Основни тенденции
Производство
  • По предварителни данни на НСИ, произведените количества вино в България през 2010 г. са с около 19.7% по-малки спрямо 2009 г.
Внос - Износ
  • Неблагоприятната тенденция за намалението на стокообмена на България от търговията с вина, започнала през 2008 г. продължава и през 2010 г.
  • Вносът е увеличен с 51.7% спрямо предходната година, въпреки че е с 33.6% по-малък от този през 2006 г.
  • През 2010 г. е реализиран най-малък износ на вино от България за последните 5 години. В сравнение с 2006 г. износът намалява 2.2 пъти, а спрямо 2009 г. - с 5.9%.
Вътрешен пазар
  • През 2009 г. около 64% от приходите от продажби на производителите на вино в България са от вътрешния пазар. Спрямо 2005 г. на вътрешния пазар са продадени с 5.2% по-малко вина, а спрямо 2008 г. – с 13.2%.
  • Предварителните данни за 2010 г. показват, че в сравнение с 2009 г. има намаление с 16.6% на продажбите в България.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Рентабилността на предприятията от подсектор “Производство на вина от грозде” е отрицателна, а на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката е положителна. В сравнение с нефинансовите предприятия, общата ликвидност през 2009 г. е по-висока с 10.6%, а задлъжнялостта на предприятията от подсектора - по-висока с 29.1%.
Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4'2010)
2.2.    Годишни данни (2010)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и производителност на труда
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2005-2009)
4.2.    Предварителни данни (2010)
4.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2010
4.2.2.    Годишни данни 2010
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.1.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.2.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.3.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на вина в България
5.4.2.    Износ на вина от България
VI .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
6.1.    Общо продажби
6.2.    Продажби на вътрешния пазар
6.2.1.    Годишни данни (2005-2009)
6.2.2.    Предварителни годишни данни (2010)
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектора
7.2.1.    Активи и източници на финансиране
7.2.2.    Рентабилност
7.2.3.    Ликвидност
7.2.4.    Задлъжнялост
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по печалба
7.5.3.    Водещи предприятия по служители
7.6.    Публични дружества
7.6.1.    Винзавод АД - Асеновград
7.6.2.    Тодоров АД - София
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за виното и спиртните напитки
9.2.    Закон за акцизите и данъчните складове
9.3.    Закон за марките и географските означения
9.4.    Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино
9.5.    Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, попълването и управлението на националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози
9.6.    Наредба №1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1