Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • Производството на вино в България има ясно изразен сезонен характер. Националният статистически институт (НСИ) провежда месечни изследвания по съкратена номенклатура, според които през първото тримесечие на 2009 г. предприятията включени в извадката са произвели 20.1% по-малко бели вина, 30.4% по-малко червени и 2 пъти по-малко пенливи вина в сравнение със същия период на 2008 г.
Външна търговия
  • Вносът на вино в България продължава да намалява, като в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. вносът е по-малък с 30.2%.
  • С по-бързи темпове намалява износът на вино. В сравнение с първото тримесечие на 2008 г. намалението е с 32.6%.
  • Стокообменът с вина, в сравнение с първото тримесечие на 2008 г., е по-малък с 28.2%.
  • Намалението на положителното салдо спрямо първото тримесечие на 2008 г. е 30.9%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че предприятията включени в извадката, в сравнение със същия период на 2008 г., са продали на вътрешния пазар 7.6% повече бели вина. Червените са по-малко със 17.5%, а пенливите – с 34.2%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати
1.7.    Международен Туризъм
1.8.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Червени вина
4.2.2.    Бели вина
4.2.3.    Шумящи вина
4.3.    Износ
4.3.1.    Червени вина
4.3.2.    Бели вина
4.3.3.    Шумящи вина
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Сертифицирани фирми по ISO
6.2.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от отрасъла
6.4.1.    Винзавод АД
6.4.2.    Тодоров АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1