Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2014

Основни тенденции

Производство

 • Производството на вина от прясно грозде за периода 2010 – 2014 г. е с колеблива тенденция на ръст и спад, като през 2014 г. то достига най-ниското си ниво - произведените количества вина са с 35.4% по-малко в сравнение с 2010 г. и с 41% по-малко спрямо 2013 г.
 • Спадът в производството спрямо 2010 г. е при трапезните вина, качествените червени вина и розе, пенливите вина, а спрямо 2013 г. е при всички видове вина с изключение на качествените бели вина.

Продажби на производителите

 • Производителите на вина от прясно грозде са продали през 2014 г. с 25.6% количества по-малко в сравнение с 2010 г. и с 25.9% по-малко спрямо 2013 г.
 • Стойността на продадените от производителите количества вина намалява спрямо 2010 г. с 13.6%, а спрямо 2013 г. – с 14.6%.
 • По-голямата част от продадените от производителите количества вина от грозде са за вътрешния пазар – за 2014 г. този дял е 66.2% от общите продажби.

Външна търговия

 • Външнотърговското салдо е положително за целия период поради превишението на износа спрямо вноса на вина в България. През 2014 г. салдото е най-малко, като намалението му спрямо 2010 г. е 25.5%, а спрямо 2013 г. – с 15.2%.
 • Количествата внесени вина намаляват за целия разглеждан период, като през 2014 г. намалението спрямо 2010 г. е 39% , а спрямо 2013 г. е 23.4%.
 • От внесените през 2014 г. количества тихи вина най-голям е делът на белите вина – 36.6%, а делът на червените вина и розе е 35.3%.
 • Вносът на качествени тихи вина през 2014 г. намалява, като спрямо 2010 г. намалението е с 44%, а спрямо 2013 г. – с 2.2%. При трапезните тихи вина намалението спрямо 2010 г. е с 51%, а спрямо 2013 г. – с 35.4%.
 • Увеличава се вносът на бутилирани тихи вина – докато през 2010 г. делът им е само 24%, то през 2014 г. този дял е 58.8%.
 • Намалява вносът на шумящи и на специални вина.
 • 65% от внесените през 2014 г. вина са от Италия, Франция и Германия.
 • В периода 2010-2014 г. най-голям износ на вина от прясно грозде има през 2011 г., а след тази година започва намаление на изнесените количества. През 2014 г. намалението спрямо 2010 г. е с 15%, а спрямо 2013 г. с 15.6%.
 • При тихите вина намалението на изнесените количества в сравнение с 2010 г. е с 11.8%, а спрямо 2013 г. - с 14.1%, като за целия период делът на изнесените количества червени вина и розе е по-голям.
 • Износът на качествени тихи вина спрямо 2010 г. намалява с 31.4%, докато спрямо 2013 г. се увеличава с 4.2%. При трапезните тихи вина намалението спрямо 2010 г. е с 8.6%, а спрямо 2013 г. – с 16%.
 • Увеличава се износът на бутилирани вина, като през 2010 г. делът им е 84% от изнесените количества, а през 2014 г. - 85%.
 • Намалява износът на шумящи и на специални вина.
 • 65.5% от изнесените от България вина през 2014 г. са за Полша и Русия.

Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията

 • Рентабилността на предприятията от сектора е отрицателна, а на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката е положителна.
 • В сравнение с нефинансовите предприятия ликвидността на предприятията от сектора е по-малка: общата - с 27%, бързата – с 59%, а незабавната – с 82%.
 • Задлъжнялостта на предприятията от сектора е с 50% по-висока в сравнение със задлъжнялостта на предприятията от нефинансовия сектор.
Съдържание

I.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Продажби на производителите
1.3.    Външна търговия
1.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията
II.    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Шумящи вина
2.2.    Тихи вина
2.3.    Специални вина
III.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
IV.    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Стокообмен и външнотърговско салдо
4.2.    Внос
4.3.    Износ
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос на вина в България
4.4.2.    Износ на вина от България
V.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
5.2.    Финансови показатели на предприятията от сектора
5.2.1.    Активи и пасиви
5.2.2.    Рентабилност
5.2.3.    Ликвидност
5.2.4.    Задлъжнялост
5.3.    Конкуренция
5.3.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
5.3.2.    Водещи предприятия по печалба
5.3.3.    Водещи предприятия по Дълготрайни активи (ДА)
5.3.4.    Водещи предприятия по служители
5.4.    Публични дружества
5.4.1.    Винзавод АД - Асеновград
5.4.2.    Тодоров АД - София
5.5.    Сертифицирани фирми по ISO
5.6.    Членове на GS1
VI.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
6.1.    Закон за виното и спиртните напитки
6.2.    Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
6.3.    Закон за акцизите и данъчните складове
6.4.    Закон за марките и географските означения
6.5.   Наредба № 2 от 04.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.
6.6.   Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки
6.7.   Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване
VII.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1