Развитие на производството и продажбите на вино в България
Период: 1-во тримесечие 2005

Основни тенденции
Производство
  • Поради сезонния характер на производството на вино, през наблюдавания период са отчетени производството на относително малки количества.
Внос
  • Голямо е увеличението на вноса на вина.
  • Над 80% са временно внесени вина за реекспорт (връщане на временен внос след активно усъвършенстване при прилагане на система с отложено плащане).
  • Значително е нарастването на окончателния внос за потребление в страната.
 Износ
  • В сравнение с първото тримесечие на 2004 г. износът в количествено изражение е по-голям.
  • Изнесени са вина с по-ниски експортни цени, в резултат на което стойността на износа е по-малък.
Салдо
  • Салдото от стокообмена с вина и през първото тримесечие на 2005 г. отново е положително.
  • В сравнение със същия период на 2004 г. салдото е по-малко.
Вътрешен пазар
  • Относително голямо е увеличението на продажбите на производителите на вътрешния пазар.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ І-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2005 Г.
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на EAN
2.3.    Най-големи предприятия от Сектора по печалба
III .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО
V .    ВНОС-ИЗНОС

5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Червени вина
5.2.2.    Бели вина
5.3.    Износ
5.3.1.    Червени вина
5.3.2.    Бели вина
5.3.3.    Квоти за износ на вина за ЕС
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VII .    НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА В СЕКТОРА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1