Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Производството на вино в България е с ясно изразен сезонен характер. За третото тримесечие на 2007 г. производството на предприятията включени в месечното извадково изследване на НСИ, се е увеличило с 6.3% в сравнение със същия период на 2006 г.
  • За деветмесечието увеличението в производството е с 10%.
Внос
  • България традиционно е внасяла сравнително малки количества вина. От началото на 2005 г. обаче вносът чувствително нарастна. През третото тримесечие на 2007 г. е отчетено намаление с 37% в сравнение със същия период на предходната година.
  • За деветмесечието прирастът на вноса е 76.5%, което се дължи основно на първото полугодие.
Износ
  • През третото тримесечие на 2007 г. отново има намаление от 5.6% на изнесените количества вина. Средната цена обаче е по-висока със 17.6%, от което стойността на износа продължава да расте. Увеличението е с 10.8%.
  • Прирастът за деветмесечието за количествата е 19.6%, а за стойността – 28.8%.
Салдо
  • Поради намаления внос за третото тримесечие на 2007 г. положителното салдо е по-голямо с 12.6% в сравнение с третото тримесечие на 2006г.
  • За деветте месеца на 2007 г. положителното салдо на България е по-малко в сравнение с предходната година с 973 хил. EUR или с 2.2%.
Вътрешен пазар
  • Продажбите на вино на вътрешния пазар продължиха да се увеличават. Прирастът за третото тримсечие е близо 25% в сравнение с третото тримесечие на 2006 г.
  • Увеличението за деветмесечието е 13.4%.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Внос
1.3. Износ
1.4. Салдо
1.5. Вътрешен пазар
II . ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
2.2. Деветмесечие (IX’2007)
III . ВНОС – ИЗНОС
3.1. Външнотърговско салдо
3.1.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.1.2. Деветмесечие (IX’2007)
3.2. Внос
3.2.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.2.2. Деветмесечие (IX’2007)
3.3. Износ
3.3.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
3.3.2. Деветмесечие (IX’2007)
IV . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1. Трето тримесечие (Q3’2007)
4.2. Деветмесечие (IX’2007)
V . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
5.1. Сертифицирани фирми по ISO
5.2. Сертифицирани фирми по HACCP
5.3. Членове на GS1
5.4. Конкуренция, пазарен дял
5.5. Публични дружества от отрасъла
VI . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII . ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1