Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2006

Основни тенденции
Производство
  • Нарастващото производство на вина в България, започнало от 2003 г., продължава. През 2005 г. са произведени са 1 857 хил. хектолитра.  Спрямо 2003 г. прирастът е 419 хил. хектолитра или 29%, а спрямо 2004 г. е 72 хил. хектолитра или 4%.
Внос
  • Вносът на вина в България през 2005 г. и особено през 2006 г. нарасна значително.
  • В сравнение с 2004 г. вносът е по-голям със 116 хил. хектолитра или 16.4 пъти, а спрямо 2005 г. – със 71.8 хил. хектолитра или близо 2.4 пъти.
Износ
  • През 2006 г. отново има намаление на изнесените количества вина. Средната цена обаче е по-висока и стойностният обем на износа  продължи да расте, но с по-бавен темп.
  • В сравнение с 2005 г. внесените количества са по-малко с 1.4%, но стойността на износа е с 3.4% повече.
Салдо
  • Външнотърговското салдо на подсектора е положително.
  • Увеличението на вноса през 2006 г. е 1.8 пъти по-голямо в сравнение с износа, а салдото е по-малко с 2.1 млн. EUR или с близо 3%.
Вътрешен пазар
  • Резултатите от месечното извадково изследване на НСИ показват, че през 2006 г. предприятията, включени в изследването, са продали на вътрешния пазар 399 хил. хектолитра вино. В сравнение с продажбите през 2005 г., през 2006 г. те са по-малко с 67 хил. хектолитра или с 14.4%.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Сравненията на финансовите показатели с тези на предприятията от нефинансовия  сектор на икономиката показват, че коефициентът на задлъжнялост е по-висок с 0.1842 пункта; коефициентът на рентабилност е отрицателен; коефициентът на ликвидност е по-висок.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2000-2006)
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Външна търговия
1.4.    Безработица
1.5.    Инфлация
1.6.    Преки чуждестранни инвестиции
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
2.1.    Производство
2.2.    Внос
2.3.    Износ
2.4.    Салдо
2.5.    Вътрешен пазар
2.6.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Годишни данни (2001-2005)
3.2.    Годишни данни (2006)
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2006)
4.2.2.    Годишни данни (2001-2006)
4.3.    Износ
4.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2006)
4.3.2.    Годишни данни (2001- 2006)
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
8.1.    Продажби (2005)
8.1.    Продажби (2006)
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
6.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на вина от грозде”
6.3.    Сертифицирани фирми по ISO
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Конкуренция, пазарен дял
6.6.    Публични дружества
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
8.1.    Закон за виното и спиртните напитки
8.2.    Наредба за реда и условията за регистриране, заличаване от регистъра на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството, технологични дневници, начин за воденето им и контрола върху регистрираните лица и дейността им
8.3.    Закон за акцизите и данъчните складове
8.4.    Наредба за условията и реда за предаването на вторичните продукти от винопроизводството за задължителна дестилация, изискванията, на които трябва да отговарят, и контрола върху тях

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1