Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
 • Производството на вино в България е с ясно изразен сезонен характер.
 • Резултатите за видовете вина, включени в месечното извадково изследване на НСИ показват, че през третото тримесечие на 2006 г. са произведени 189.1 хил. хектолитра вино. В сравнение със същия период на 2005 г.,те са повече със 7.6%.
 • Производството на разглежданите видове вина през деветмесечието отбелязва ръст от 0.9%, спрямо същия период на 2005 г.
Внос
 • Тенденцията за чувствително увеличение на вноса в България, започнала в началото на 2005 г. продължава и става все по-силно изразена.
 • През третото тримесечие увеличението на вноса спрямо същия период на 2005 г. е 8.6 пъти.
 • Увеличението на вноса през деветмесечието спрямо същия период на 2005 г. е 4 пъти.
Износ
 • През третото тримесечие на 2006 г. износът на вина от България е по-малък в сравнение със същия период на 2005 г. с 3.7%.
 • Намалението за деветмесечието спрямо същия период на 2005 г. е с 13.4%.
Салдо
 • Салдото от стокообмена с вино продължава да бъде положително. Нарастващият през последните години внос обаче бележи тенденцията за намаление на положителното салдо.
 • Намалението на салдото през третото тримесечие спрямо същия период на 2005 г. е 15.5%, а за деветмесечието – 15.9%.
Вътрешен пазар
 • Производителите на вина са продали на вътрешния пазар значително по-големи количества вина.
 • Увеличението за третото тримесечие спрямо същия период на 2005 г. е почти 60%, а на деветмесечна база – 36%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
2.2.    Деветмесечие (IX 2006)
III .    ВНОС – ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
3.1.2.    Деветмесечие (IX`2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Трето тримесечие (Q3’2006)
3.2.2.    Деветмесечие (IX’2006)
3.3.    Износ
3.3.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
3.3.2.    Деветмесечие (IX`2006)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Трето тримесечие (Q3`2006)
4.2.    Деветмесечие (IX`2006)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1