Развитие на производството и продажбите на вино в България
Период: Годишен анализ 2004

Основни тенденции
Производство
  • Тенденция на намаление на производството на вина в България, започнала след 2001 г., през 2003 г. е прекъсната, когато са произведени  1 430 хил. хектолитра. Това количество в сравнение с 2001 г. е по-голямо с 232 хил. хектолитра или с 19%, а в сравнение с 2002 г. - с 317 хил. хектолитра или с 28%.
  • По-голямото производство през 2003 г. се дължи в най-голяма степен от ръста при производството на вина от ниската ценова група.
Внос- Износ
  • България внася сравнително малки количества, главно специални вина.
  • През 2004 г. са внесени общи 7 564 хектолира на стойност 1 321 евро, което представлява едва 0.01% дял от общия внос страната.
  • Стойността на вноса през целия изследван период е повече в сравнение с този от 2001 г.
  • След чувствителното увеличение на износа на вино през 2003 г., тенденцията на намаление на изнесените количества продължава.
  • Валутните постъпления от износа на вина до 2003 г. намаляват, а през 2004 г. в сравнение с 2001 г. тя е с 4 775 хил. евро или с 8% повече.
  • Външнотърговското салдо на България от стокообмена с вино е положително.
Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от Сектора
  • Коефициентът на задлъжнялост от сектора в сравнение с коефициента на всички нефинансови предприятия в страната е по-висок.
  • Рентабилността през 2002 г. е отрицателна. През 2003 г. на продажбите тя е по-ниска с 0,43 пункта, на собствения и привлечения капитал тя е по-висока;

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Основни тенденции в Сектора
1.2.1.    Производство
1.2.2.    Внос- Износ
1.2.3.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от Сектора
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора
2.3.    Сертифицирани фирми по ISO
2.4.    Членове на EAN
2.5.    Най-големи предприятия от Сектора по нетни приходи
III .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
3.1.    Българско законодателство
3.2.    Европейско законодателство
3.3.    Въпроси, отговори, мнения
IV .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
V .    ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО
VI .    ВНОС-ИЗНОС

6.1.    Внос, износ, салдо
6.2.    Внос
6.2.1.    Червени вина
6.2.2.    Бели вина
6.2.3.    Пенливи вина
6.2.4.    Внос по страни
6.3.    Износ
6.3.1.    Червени вина
6.3.2.    Бели вина
6.3.3.    Пенливи вина
6.3.4.    Износ по страни
6.3.5.    Квоти за износ на вина за ЕС
VII .    СУРОВИНИ
VIII .    НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА В СЕКТОРА
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1.    Приложение 1 - Митническата тарифа и начина на групирането им в анализа
X .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1