Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2011

Основни тенденции
Производство
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ по съкратена номенклатура показват, че през третото тримесечие на 2011 г. предприятията са произвели с 34.8% повече вина без защитено наименование за произход. Белите вина със защитено наименование са по-малко с 61.1%.
  • За първите 9 месеца на 2011 г. производството на вино без защитено наименование за произход е по-малко с 3.2%. Белите вина със защитено наименование са по-малко с 35.1% през деветмесечието на 2011 г.
Външна търговия
  • Вносът на вино в България продължава да нараства на годишна база за пето поредно тримесечие. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. той нараства с 13.3%, а на годишна база – с 43.2%. За първите девет месеца на 2011 г. вносът е по-голям с 35% на годишна база.
  • През третото тримесечие на 2011 г. има увеличение на износа на годишна база. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. са изнесени 16.3% повече вина, а на годишна база - с 11.5%. През деветмесечието на 2011 г. българският износ на вино нараства с 1.5%.
  • Продължава да намалява и положителното външнотърговско салдо на годишна база. Спадът през третото тримесечие е със 7.2%, а през деветмесечието – с 9.8%.
Продажби на вътрешния пазар
  • През третото тримесечие на 2011 г. има спад в продажбите на вътрешния пазар спрямо същото тримесечие на предходната година. На годишна база спадът е с 11.8%.
  • През деветмесечието на 2011 г. продажбите на вина намаляват с 1.2%. Увеличение на продажбите има само при вината без защитено наименование за произход - с 3.2% на годишна база.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3’2011)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и доходи
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2011)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3’2011
3.2.    Деветмесечие IX’2011
IV .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие Q3’2011
4.1.2.    Деветмесечие IX’2011
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q3’2011
4.2.2.    Деветмесечие IX’2011
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q3’2011
4.3.2.    Деветмесечие IX’2011
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие Q3’2011
5.2.    Деветмесечие IX’2011
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Сертификат IFS
6.6.    Публични дружества от отрасъла
6.6.1.    Винзавод АД
6.6.2.    Тодоров АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
IX .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1