Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че през третото тримесечие на 2010 г. наблюдаваните предприятия са произвели по-малко вина, както в сравнение с второто тримесечие на 2010 година, така и на годишна база.
Външна търговия
  • През третото тримесечие на 2010 г. тенденцията на намаление на вноса на вино в България на годишна база е прекъсната. В сравнение с второто тримесечие на 2010 г. вносът е по-малък с 8.1%. На годишна база обаче увеличението е с 38.8%. За първите девет месеца на 2010 г. вносът е по-малък с 13.9% на годишна база.
  • Тенденцията на намаление на износа на вина продължи и през третото тримесечие на 2010 г. В сравнение с второто тримесечие на 2010 г. намалението е с 2.4%, а на годишна база - с 5.6%. През деветмесечието спадът е с 11.5% спрямо същия период на 2009 г.
  • С 10.8% на годишна база намалява положителното салдо, независимо че в сравнение с второто тримесечие на 2010 г. то е по-голямо с 8%. През деветмесечието намалението на износа е 6.1 пъти по-голямо от спада при вноса, от което положителното салдо е по-малко с 10% на годишна база.
Продажби на вътрешния пазар
  • През третото тримесечие на 2010 г. предприятията, включени в извадката, в сравнение с второто тримесечие са продали 321 хил. литра повече вина със защитено наименование за произход и с 1.045 млн. литра – без защитено наименование за произход. На годишна база продадените в България вина със защитено наименование за произход са повече с 644 хил. литра, а тези без защитено наименование за произход – по-малко с 917 хил. литра.
  • През деветмесечието на 2010 г. продажбите на годишна база са по-малки само на вината без защитено наименование за произход – с 19.6%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3'2010)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2010)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3’2010
3.2.    Деветмесечие IX’2010
IV .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие Q2'2010
4.1.2.    Деветмесечие IX'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q3’2010
4.2.2.    Деветмесечие IX’2010
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q3’2010
4.3.2.    Деветмесечие IX’2010
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие Q3’2010
5.2.    Деветмесечие IX’2010
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от сектора
6.4.1.    Винзавод АД
6.4.2.    Тодоров АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1