Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2011

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2011 г. предприятията, включени в месечното изследване на НСИ, на годишна база са произвели 23% повече вина със защитено наименование за произход;
  • За първите 6 месеца на 2011 г. производството на вино със защитено наименование е нараснало с 6.6%, без защитено наименование е намаляло с 8.1%.
Външна търговия
  • Вносът на вино в България продължава да нараства за четвърто поредно тримесечие. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. вносът е по-голям с 25%, а на годишна база – с 16.7%. През първата половина на годината вносът нараства с 30.8%.
  • През второто тримесечие на 2011 г. отново има намаление на износа на годишна база. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. износът е по-голям с 5.6%. На годишна база обаче намалението е с 6.4%. През полугодието спадът е с 3.2%.
  • Продължава да намалява и положителното външнотърговско салдо. Спадът през второто тримесечие е с 12.3%, а през полугодието – с 10.8%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Сравнението на годишна база показва намаление на продажбите на производителите в България по всички групи вина. Най-голямо е намалението на продадените количества вина без защитено наименование за произход - с 5.1%.
  • През първото полугодие на 2011 г. увеличение на продажбите има само при вината без защитено наименование за произход - с 8.6% на годишна база.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати и доходи
1.7.    Международен туризъм
1.8.    Първо полугодие (H1'2011)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие Q2’2011
3.2.    Първо полугодие H1’2011
IV .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Второ тримесечие Q2'2011
4.1.2.    Първо полугодие H1'2011
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие Q2’2011
4.2.2.    Първо полугодие H1’2011
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие Q2’2011
4.3.2.    Първо полугодие H1’2011
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие Q2’2011
5.2.    Първо полугодие H1’2011
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от отрасъла
6.5.1.    Винзавод АД
6.5.2.    Тодоров АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1