Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2011

Основни тенденции
Производство
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ по съкратена номенклатура показват намаление на производството на вина през първото тримесечие на 2011 г.  На годишна база спадът е с 0.9%.
  • Произведените вина със защитено наименование за произход са по-малко с 24.4% на годишна база, а тези без защитено наименование – с 0.8%.
Външна търговия
  • Стокообменът на България с вина нараства и през първото тримесечие на 2011 година, макар и слабо. В сравнение със същия период на 2010 г. той е по-голям с 0.3%.
  • Положителното салдо намалява с 10% на годишна база.
  • Тенденцията на увеличение на вноса на вино продължава. На годишна база прирастът на внесените количества е с 54.1%.
  • През първото тримесечие на 2011 г. има намаление на износа на вина. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. спадът е с 4.3%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Предприятията включени в месечната извадка, в сравнение със същия период на 2010 г., са продали на вътрешния пазар 19% повече вина.
  • Прирастът в продажбите идва от вината без защитено наименование за произход, чиито продажби са по-големи с 22.8%. Вината със защитено наименование са по-малко с 32.1%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.6.    Заетост
1.7.    Заплати и производителност на труда
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Консолидиран бюджет
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Червени вина
4.2.2.    Бели вина
4.2.3.    Шумящи вина
4.2.4.    Ликьорни вина
4.3.    Износ
4.3.1.    Червени вина
4.3.2.    Бели вина
4.3.3.    Шумящи вина
4.3.4.    Ликьорни вина
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.4.    Сертификат IFS
6.5.    Членове на GS1
6.6.    Публични дружества от отрасъла
6.6.1.    Винзавод АД
6.6.2.    Тодоров АД
6.6.3.    Други дружества
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1