Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • Производството на вино в България има сезонен характер предвид специфичните природоклиматични условия. Националният статистически институт (НСИ) провежда месечно наблюдение по съкратена номенклатура, според което в сравнение с третото тримесечие на 2008 г. предприятията, включени в извадката, са произвели 41.2% по-малко бели трапезни вина, 38.4% - червени трапезни и 47.1% - пенливи вина.
  • В сравнение с деветмесечието на 2008 г. производството е по-голямо само на качествени бели вина с 16%.
Външна търговия
  • Вносът на вино в България и през третото тримесечие е много малък. В сравнение със същия период на 2008 г. са внесени с 2.1 пъти по-малко вина. За деветмесечието спадът е с 21.7%.
  • Продължи тенденцията на голямо намаление на износа. В сравнение с третото тримесечие на 2008 г. намалението е 43.1% (за първото тримесечие – 39.8%). За деветмесечието спадът е 40.9%.
  • Намалява и положителното външнотърговско салдо. За третото тримесечие намаля с 31.7%, а за деветмесечието – с 34.8%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното наблюдение на НСИ показват, че предприятията включени в извадката, през третото тримесечие са продали 9.3% повече бели трапезни вина на вътрешния пазар. Продажбите на трапезни червени вина намаляват със 7.4%, а на пенливите – 2.3 пъти.
  • За деветмесечието продадените червени трапезни вина са по-малко с 20.7%, белите трапезни – с 2.7%, а пенливите – с 42.4%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3`2009)
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Разходи на работодателите за труд
1.1.8.    Международен туризъм
1.1.9.    Инфлация
1.2.    Деветмесечие (IX`2009)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
IV .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
4.4.    Световна търговия с вино (Q3’2009)
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие
5.2.    Деветмесечие
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от отрасъла
6.5.1.    Винзавод АД
6.5.2.    Тодоров АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1