Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2009

Основни тенденции

Производство

 • Произведените количества вино през 2009 г. са с около 28.4% по-малко спрямо 2008 г.
 • През 2008 г. производството е с 9.6% повече от 2007 г.

Внос - Износ

 • Неблагоприятната тенденция за намаление на стокообмена на България от търговията с вина, започнала през 2008 г. продължи и през 2009 г. Спрямо 2005 г. намалението е с 25.5%, а спрямо 2008 г. – с 31.7%.
 • Външнотърговското салдо е положително, с тенденция на намаление, като спрямо 2005 г. е по-малко с 25.5%, а спрямо 2008 г. – с 33.1%.
 • Внесените количества вино през 2009 г. са с 20.5% по-малко в сравнение с 2008 г.
 • През 2009 г. е реализиран най-малък износ на вино от България за последните 7 години. Намалението спрямо 2008 г. е с 38.5%.

Вътрешен пазар

 • Продажбите на производителите на вино на вътрешния пазар през 2008 г. са с 5.8% по-големи в сравнение с 2007 г.
 •  Предварителните данни за 2009 г. показват, че в сравнение с 2008 г., има намаление с 26% на продажбите на вино.

Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора

 • Намалява ликвидността на предприятията от подсектора. В сравнение с 2007 г. общата ликвидност е по-малка с около 26%, бързата – с 29%, незабавната – с 3%.
 • За разлика от 2007 г., през 2008 г. рентабилността на предприятията от подсектора е отрицателна.
 • В сравнение с 2007 г. общата задлъжнялост на предприятията от подсектора се увеличава с една трета. В сравнение с нефинансовите предприятия, общата задлъжнялост на предприятията от подсектора е по-малка с 11%.
Съдържание
I. ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II. МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1. Четвърто тримесечие (Q4`2009)
2.2. Годишни данни (2009)
2.2.1. Продукция
2.2.2. Продажби на дребно
2.2.3. Брутен вътрешен продукт
2.2.4. Стокообмен
2.2.5. Заетост
2.2.6. Заплати
2.2.7. Чуждестранни инвестиции
2.2.8. Международен туризъм
2.2.9. Инфлация
III. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
3.1. Производство
3.2. Внос - Износ
3.3. Вътрешен пазар
3.4. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV.   ПРОИЗВОДСТВО
4.1. Годишни данни (2005-2008)
4.2. Предварителни данни (2009)
4.2.1. Четвърто тримесечие Q4’2009
4.2.2. Годишни данни 2009
V.  ВНОС - ИЗНОС
5.1. Внос, износ, салдо
5.1.1. Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.1.2. Годишни данни (2005-2009)
5.2. Внос
5.2.1. Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.2.2. Годишни данни (2005-2009)
5.3. Износ
5.3.1. Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.3.2. Годишни данни (2005-2009)
5.4. Регионални пазари
5.4.1. Внос на вина в България
5.4.2. Износ на вина от България
VI. ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
6.1. Общо продажби
6.2. Продажби на вътрешния пазар
6.2.1. Годишни данни (2005-2008)
6.2.2. Предварителни годишни данни (2009)
VII. ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2. Финансови показатели на предприятията от подсектора
7.2.1. Рентабилност
7.2.2. Ликвидност
7.2.3. Задлъжнялост
7.3. Сертифицирани фирми по ISO
7.4. Членове на GS1
7.5. Конкуренция, пазарен дял
7.5.1. Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2. Водещи предприятия по ДМА
7.6. Публични дружества
7.6.1. Винзавод АД - Асеновград
7.6.2. Тодоров АД - София
VIII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX. НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1. Закон за виното и спиртните напитки
9.2. Закон за акцизите и данъчните складове
9.3. Закон за марките и географските означения
9.4. Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино
9.5. Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, попълването и управлението на националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози
9.6. Наредба №1 от 26 януари 2009г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009-2013/2014 г.
X. ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1