Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2005

Основни тенденции
Производство
  • Увеличението на производството на вино в България, започнало през 2003 г., продължи и през 2004 г. Прирастът е 347 хил. хектолитра или 24%.
  • Спрямо 2001 г. прирастът през 2003 и 2004 г. е 578 хил. хектолитра или 48%.
Внос
  • България внася сравнително малки количества, главно специални вина. През 2005 г. обаче, има голямо увеличение на вноса, който в сравнение с 2004 г. е повече с около 28 хил. хектолитра или 31 пъти.
Износ
  • След намалението на износа през 2004 г., през 2005 г. отново са изнесени по-големи количества. Прирастът спрямо 2004 г. е 204 хил. хектолитра или 27%. Увеличението спрямо 2001 г. е 413.4 хил. хектолитра или с 57%.
  • Изнасят се вина с по-ниски цени. В сравнение с 2001 г., средната цена е по-ниска с 18%, а спрямо 2004 г. – с 8%.
  • Прирастът в стойностния обем на износа, в сравнение с 2001 г. е 15.1 млн. EUR или 25%.
  • Спрямо 2004 г. от по-големия износ, стойността на износа  е повече с 10.3 млн. EUR или с 16%.
Салдо
  • Салдото от стокообмена с вина е положително, като през 2005 г.  достигна близо 73 млн. EUR. Прирастът в сравнение с 2001 г. е 13.9 млн. EUR или 24%, а спрямо 2004 г. – 9.4 млн. EUR или 15%

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.2.1.    Значително нарастване на приходите от продажби на предприятията от реалния сектор
1.2.2.    Съществени изменения в структурата на националната икономика
1.3.    Външна търговия
1.4.    Безработица
1.5.    Други показатели
1.6.    Чуждестранни инвестиции
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос
2.3.    Износ
2.4.    Салдо
III .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
3.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката
3.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на вина от грозде”
3.2.1.    Задлъжнялост
3.2.2.    Рентабилност
3.2.3.    Ликвидност
3.3.    Сертифицирани фирми по ISO
3.4.    Членове на GS1
3.5.    Най-големи предприятия от Сектора
3.6.    Публични дружества
IV .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
4.1.    Понятия
4.1.1.    Категории вина
4.1.2.    Видове вина
4.1.3.    Типове вина
4.2.    Засаждане, презасаждане, присаждане и изкореняване на лозята
4.3.    Обогатяване на лозаро-винарските продукти
4.4.    Производство и търговия с вино и спиртни напитки
4.5.    Доброволна и кризисна дестилация
4.6.    Основни правила за предлагане на пазара
4.7.    Предлагане на вина и спиртни напитки за пряка консумация
4.8.    Означаване и търговско представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино
4.9.    Европейско законодателство
4.10.    Квоти за внос на вина
V .    ИСТОРИЯ
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО
7.1.    Годишни данни (2001-2004)
7.2.    Годишни данни (2005)
VIII .    ВНОС-ИЗНОС
8.1.    Внос, износ, салдо
8.2.    Внос
8.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
8.2.2.    Годишни данни (2001-2005)
8.2.3.    Червени вина
8.2.4.    Бели вина
8.2.5.    Пенливи вина
8.2.6.    Внос по страни
8.3.    Износ
8.3.1.    Четвърто тримесечие на 2005 г.
8.3.2.    2001 – 2005 г.
8.3.3.    Червени вина
8.3.4.    Бели вина
8.3.5.    Пенливи вина
8.3.6.    Износ по страни
IX .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
X .    СУРОВИНИ
10.1.    Площи с лозови насаждения
10.2.    Средни добиви
10.3.    Насърчаване на лозарството


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1