Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2007

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на увеличение на производството на вина в България продължава и през 2006 г., като прирастът спрямо предходната година е 17.3%.
Внос
  • Вносът на вина през 2007 г. също е по-голям, но увеличението идва от първото тримесечие. Спрямо 2006 г. вносът е по-голям с 31.9%.
  • През четвъртото тримесечие внесените количества са 5.3 пъти по-малко от първото тримесечие.
Износ
  • През 2007 г. в сравнение с 2006 г. има увеличение на износа с 1.5%.
Салдо
  • Външнотърговското салдо продължава да е положително, но с тенденция на намаление.
  • През 2006 г. спрямо 2005 г. то спадна с около 3%, а през 2007 г. – с 12%.
Вътрешен пазар
  • Основната част от виното се изнася.
  • През 2006 г. в сравнение с 2005 г. продажбите на производителите на вътрешния пазар са по-големи с 4.2%.
  • Резултатите от месечното извадково изследване на НСИ показват, че през 2007 г. предприятията, включени в изследването, в сравнение с 2006 г. са продали на вътрешния пазар 8.5% по-малко вино.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Сравненията с резултатите на предприятията от нефинансовият сектор на икономиката през 2006 г. показват, че предприятията от подсектора, включени в извадката, имат 3 пъти по-висока задлъжнялост, отрицателна рентабилност, по-малка ликвидност.
Съдържание
I .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС-27) И ЕВРОЗОНАТА
1.1.    БВП и инвестиции
1.2.    Пазар на труда
1.3.    Инфлация
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2002-2007)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Брутен вътрешен продукт
2.3.    Стокообмен
2.4.    Безработица
2.5.    Инфлация
2.6.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
3.1.    Производство
3.2.    Внос
3.3.    Износ
3.4.    Салдо
3.5.    Вътрешен пазар
3.6.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2002-2006)
4.2.    Предварителни годишни данни (2007)
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Годишни данни (2005-2006)
5.2.    Предварителни годишни данни (2007)
VI .    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Внос, износ, салдо
6.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2007)
6.1.2.    Годишни данни (2002-2007)
6.2.    Внос
6.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2007)
6.2.2.    Годишни данни (2002-2007)
6.3.    Износ
6.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2007)
6.3.2.    Годишни данни (2002-2007)
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос на вина в България (2007)
6.4.2.    Износ на вина от България (2007)
6.5.    Световна търговия с вино (2006)
6.5.1.    Износители на бутилирани вина
6.5.2.    Износители на наливни вина
6.5.3.    Износители  на пенливи вина
6.5.4.    Вносители на бутилирани вина
6.5.5.    Вносители на наливни вина
6.5.6.    Вносители на пенливи вина (шампанско)
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на вина от грозде”
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
7.6.    Публични дружества
7.6.1.    Винзавод АД - Асеновград
7.6.2.    Тодоров АД - София
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за виното и спиртните напитки
9.2.    Наредба № 3 от 16 януари 2008 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя
9.3.    Наредба за условията и реда за предаването на вторичните продукти от винопроизводството за задължителна дестилация, изискванията, на които трябва да отговарят, и контрола върху тях
9.4.    Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки
9.5.    Наредба за правилата за класифициране на винените сортове лози
9.6.    Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1