Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2005

Основни тенденции
Производство
  • Интензивното развитие на производството на месо и месни продукти в България продължава и през 2005, като прирастът при месото през 2004 спрямо 2001 е 71%, а на колбасите – 60%.
  • Предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти през 2005 г. в сравнение с 2000 г. са произвели два пъти повече продукция.
Внос – износ
  • Стокообменът с месо и месни продукти през 2005 г. в сравнение с 2001 г. е два пъти по-голям
  • Продължава тенденцията на увеличение на вноса на месо и месни продукти. През 2005 г. в сравнение с 2004 г. той е два пъти по-голям.
  • До 2003 г. износът на месо и месни продукти намаляваше. През 2004 и 2005 г. има увеличение, като прирастът през 2005 г. спрямо 2001 г. е 72%.
  • Увеличението на стойността на вноса през 2005 г. спрямо 2001 г. е с 50% по-голям от прираста на стойността на износа. Салдото от стокообмена през 2001 г. е положително с 15, 5 млн. EUR. През 2005 г. то е отрицателно с 5,9 млн. EUR.
Продажби на вътрешния пазар
  • Разчетите, направени на основата на производството, вноса и износа, показват, че през периода 2001-2004 г. се увеличават значително количествата на основните видове меса и колбаси за продажба на вътрешния пазар.
  • Прирастът за месо от едър рогат добитък и месо от птици е два пъти, за месо от свине – 28%, за колбаси – 54%.
Съдържание

I . Основни макроикономически показатели (2000-2005)

1.1. Основни макроикономически показатели

1.2. Брутен вътрешен продукт

1.2.1. Значително нарастване на приходите от продажби на предприятията от реалния сектор

1.2.2. Съществени изменения в структурата на националната икономика
1.3. Външна търговия

1.4. Безработица

1.5. Други показатели

II . Чуждестранни инвестиции

III . Основни тенденции

3.1. Производство

3.2. Внос – износ

3.3. Продажби на вътрешния пазар.

IV . Нормативна уредба в сектора

4.1. Последни промени в българското законодателство

4.2. Екомаркировка

4.3. Регистър на производствените предприятия в Република България

V . Производство

5.1. Четвърто тримесечие (Q4`2005)

5.2. Годишни данни (2001-2005)

5.3. Годишни данни (2005)

VI . Вътрешен пазар

6.1. Годишни данни (2001-2004)

6.2. Годишни данни (2005)

VII . Внос и износ на месо и месни продукти

7.1. Външнотърговски баланс

7.1.1. Четвърто тримесечие (Q4`2005)

7.1.2. Годишни данни (2001-2005)

7.2. Внос

7.2.1. Четвърто тримесечие (Q4`2005)

7.2.2. Годишни данни (2001-2005)

7.3. Износ

7.3.1. Четвърто тримесечие (Q4`2005)

7.3.2. Годишни данни (2001-2005)

VIII . Рентабилност и ефективност. Сертифицирани фирми. Класация.

8.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор

8.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора

8.2.1. Задлъжнялост

8.2.2. Рентабилност

8.2.3. Ликвидност

8.3. Сертифицирани фирми

8.4. Класация на предприятия от Сектора

IX . Дружества – дайджест

X . Приложения

10.1. Приложение 1 - Нормативни актове, уреждащи отношенията в сектора

10.2. Приложение 2 - Полезни връзки

XI . Индекс на таблиците и графиките, включени в анализа

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1