Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2009

Основни тенденции
Производство
  • Месната промишленост в България се развива с ясно изразен възходящ ръст в производството през периода 2005-2008 г.
  • Тенденцията за нарастване производството на месната промишленост в България е прекъсната през 2009 г. В сравнение с 2008 година, производството в подсектора е по-малко със 7.7%, но оборотът на месопреработвателните предприятия нараства с 1.2%.
Внос - Износ
  • През 2009 г. продължи увеличението на вноса на месни продукти в България, като спрямо 2008 г. прирастът е 10.3%. Делът във вноса на страната също расте, но реализираните средни цени - намаляват.
  • Значително нараства износа на месо и месни продукти от България през 2009 г. Спрямо 2008 г. прирастът е 68.6%, който се дължи предимно на износът на месо от птици, при което увеличението е 2.4 пъти.
Продажби на вътрешния пазар
  • През целият изследван период предоставените количества за вътрешния пазар се увеличават значително.
  • Предварителните данни от месечното извадково извадково изследване показват, че през 2009 г. продажбите на месопреработвателните предприятия на вътрешния пазар не са променени спрямо 2008 г.
Заетост и заплати
  • През 2008 година спрямо 2005 г. заетите в подсектора са повече с 16.7%.
  • Средната месечна заплата на наетите в подсектора е по-голяма със 66.4% в сравнение с 2005 г.
  • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, показва че през 2008 в сравнение с 2007 г. тя е нараснала с 5.4%.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти” се характеризират с по-висока задлъжнялост, по-ниска рентабилност и ликвидност през 2008 г.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2009)
2.2.    Годишни данни (2009)
2.2.1.    Продукция
2.2.2.    Продажби на дребно
2.2.3.    Брутен вътрешен продукт
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Заетост
2.2.6.    Заплати
2.2.7.    Чуждестранни инвестиции
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Инфлация
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Продажби на вътрешния пазар
3.4.    Заетост и заплати
3.5.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни  (2005-2008)
4.1.1.    Продукция в стойностно изражение
4.1.2.    Производство на основни продукти
4.2.    Предварителни данни (2009)
4.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2009
4.2.2.    Годишни данни 2009
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2009)
5.1.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2009)
5.2.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2009)
5.3.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на месо и месни продукти в България (2009)
5.4.2.    Износ на месо и месни продукти от България (2009)
VI .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1.    Предоставени количества на вътрешния пазар (2005-2008)
6.2.    Предварителни данни (2009)
6.2.1.    Четвърто тримесечие
6.2.2.    Годишни данни
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми
8.4.    Членове на GS1
8.5.    Конкуренция, пазарен дял
8.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи (ДМА)
8.6.    Публични дружества от подсектора
8.6.1.    Меком АД
8.6.2.    Месокомбинат Казанлък АД - Пловдив
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
10.1.    Закон за храните
10.2.    Закон за животновъдството
10.3.    Закон за ветеринарномедицинската дейност
10.4.    Подзаконова нормативна уредба
10.4.1.    Наредба № 15 от 8 май 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците
10.4.2.    Наредба № 14 от 8 май 2009 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти при животни, от които се добиват суровини и храни, предназначени за консумация от хора
10.4.3.    Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните
10.4.4.    Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1