Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2007

Основни тенденции
Производство
  • Месната промишленост в България продължава да се развива и през 2007 г., но с по-бавен темп. Физическият обем на продукцията се увеличи с 9% срещу 19% през 2006 г.
  • Увеличението на производството на месо се дължи единствено на производство на месо от птици. При производството на другите видове месо се отчита намаление.
Внос - Износ
  • Тенденцията на увеличение на внесените количества е прекъсната. В сравнение с 2006 г. вносът е по-малък с 0.5%.
  • През 2007 г. има чувствително увеличение на износа на месо и месни продукти. Спрямо 2006 г. увеличението е със 53.2%.
  • Продължава тенденцията на по-бързо нарастване на вноса. Отрицателното салдо през 2007 г. в сравнение с 2002 г. е по-голямо с 62%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Разчетите за производството на месо в кланици, на вноса и на износа, показват, че през 2006 г. за продажби на вътрешния пазар са предоставени около 63% повече месо и месни произведения в сравнение с 2002 г.
  • Предварителните данни от месечно извадково изследване на НСИ по съкратена номенклатура показват, че тенденцията на значително увеличение на продажбите на колбаси на вътрешния пазар продължава. През 2007 г. спрямо 2006 г. предприятията включени в извадката на НСИ са продали близо 8% повече.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти” се характеризират с по-висока задлъжнялост.
  • Рентабилността на продажбите, както и тази на привлечения капитал, са по-ниски, а на собствения – по-висока, спрямо предприятията от нефинансовия сектор на икономиката.
  • Ликвидността на предприятията от подсектора е значително по-ниска от средната за страната.
Съдържание
I . Макроикономически показатели за страните от Европейския съюз (ЕС-27) и Еврозоната
1.1. БВП и инвестиции
1.2. Пазар на труда
1.3. Инфлация
II . Макроикономическо развитие на България (2002-2007)
2.1. Основни макроикономически показатели
2.2. Брутен вътрешен продукт
2.3. Стокообмен
2.4. Безработица
2.5. Инфлация
2.6. Преки чуждестранни инвестиции
III . Основни тенденции
3.1. Производство
3.2. Внос - Износ
3.3. Продажби на вътрешния пазар
3.4. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV . Производство
4.1. Продажби и продукция
4.1.1. Четвърто тримесечие Q4’(2007)
4.1.2. Годишни данни (2002-2007)
4.2. Производство на основни продукти (2002-2006)
4.2.1. Месо
4.2.2. Колбаси
4.2.3. Субпродукти
4.2.4. Сушени, осолени, пушени меса
4.2.5. Готови храни от месо
4.3. Производство (2007)
V . Внос - Износ
5.1. Външнотърговски баланс
5.1.1. Четвърто тримесечие Q4’(2007)
5.1.2. Годишни данни (2002-2007)
5.2. Внос
5.2.1. Четвърто тримесечие Q4’(2007)
5.2.2. Годишни данни (2002-2007)
5.3. Износ
5.3.1. Четвърто тримесечие Q4’(2007)
5.3.2. Годишни данни (2002-2007)
5.4. Регионални пазари
5.4.1. Внос на месо и месни продукти в България (2007)
5.4.2. Износ на месо и месни продукти от България (2007)
5.5. Световна търговия с месо (2006)
5.5.1. Износители на месо
5.5.2. Вносители на месо
VI . Вътрешен пазар
6.1. Годишни данни (2002-2006)
6.2. Годишни данни (2007)
6.2.1. Четвърто тримесечие Q4’(2007)
6.2.2. Годишни данни (2007)
VII . Предприятията от подсектора
7.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти”
7.3. Сертифицирани фирми
7.4. Членове на GS1
7.5. Конкуренция, пазарен дял
7.5.1. Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2. Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
7.5.3. Водещи предприятия по ръст на приходите от продажби*
7.6. Публични дружества от подсектора
VIII . Дружества – дайджест
IX . Нормативна уредба

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1