Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • Производството на предприятията от месната промишленост в България отчита спад на годишна база за седмо поредно тримесечие. През периода юли-септември на 2010 г. производството намалява с 12.5% спрямо същия период на 2009 г. Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги също намалява на годишна база - с 11.4%.
  • В сравнението с второто тримесечие обаче производството в сектора отчита увеличение с 6.1%. Оборотът от продажби се увеличава с 14%.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на внесените в България количества месни продукти на годишна база се запазва. През третото тримесечие на 2010 г. прирастът е с 6.5%, а през деветмесечието – със 7.3%.
  • И през третото тримесечие на 2010 г. е отчетено увеличение на изнесените количества. Прирастът на годишна база е 26.7%. През деветмесечието увеличението на изнесените количества е още по-значително – с 40.7%.
  • Отрицателното салдо през третото тримесечие е по-малко с 1.4%, а за деветмесечието - с 11%.
Продажби на вътрешния пазар
  • На годишна база през третото тримесечие на 2010 г. наблюдаваните от статистиката предприятия са продали повече месо от свине, от едър рогат добитък и колбаси. Реализираното в България месо от птици е по-малко.
  • Предприятията са реализирали по-големи продажби по всички основни групи продукти през деветмесечието на 2010 г.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3'2010)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2010)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3'2010
3.2.    Деветмесечие IX'2010
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговско салдо
4.1.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.1.2.    Деветмесечие IX'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.2.2.    Деветмесечие IX'2010
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q2'2010
4.3.2.    Деветмесечие IX'2010
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие Q3'2010
5.2.    Деветмесечие IX'2010
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от подсектора
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1