Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2009 г. на предприятията от месната промишленост в България отчитат нарастване на оборотa от продажби на продукция и стоки и извършени услуги с 9.8% (за първото тримесечие – 15.5%). За полугодието прирастът е с 12.7%.
  • Производството в подсектора по цени от 2005 г. нараства с 4.8% през второто тримесечие, а през полугодието – с 2.7%.
Външна търговия
  • Намалението на вноса продължи и през второто тримесечие на 2009 г. Спадът спрямо същия период на 2008 г. е 2.3%. За полугодието понижението е с 2.7%.
  • Отново има увеличение на износа на месо и месни продукти. В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. той е близо 2 пъти по-голям. През първите шест месеца на годината изнесените количества са с 45.8% по-големи.
  • Отрицателното салдо през второто тримесечие е по-малко с 26.8%, а за полугодието - с 1.5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. предприятията, включени в извадката на НСИ, са продали 2.8 хил. тона повече колбаси, с 2.7 хил. тона - месо от птици, с 933 тона – месо от едър рогат добитък.
  • Спрямо първото полугодие на миналата година предприятията, включени в извадката, са продали 5 хил. тона повече колбаси, с 4.3 хил. тона - месо от птици, с 965 тона – месо от едър рогат добитък.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Международен Туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговско салдо
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие
5.2.    Първо полугодие
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.4.    Сертификати OHSAS 18001
6.5.    Членове на GS1
6.6.    Публични дружества от подсектора
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1