Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2006

Основни тенденции
Производство
  • Месната промишленост в България се развива с интензивни темпове. През 2006 г. физическият обем на продукцията спрямо 2005 г. е повече с 19%. Прирастът спрямо 2001 г. е 2.3 пъти
Внос
  • Увеличението на вноса в България на месо и месни продукти през 2006 г. продължава да расте. Увеличението спрямо 2005 г. е 8.1%, а прирастът спрямо 2001 г. – 2.1 пъти.
Износ
  • През 2006 г. отново има намаление на износът на месо и месни продукти, като спрямо 2005 г.  е по-малък с 4%, но спрямо 2001 г. е по-голям с 45%.
Външнотърговско салдо
  • Вносът расте по-бързо от износа. Отрицателното външнотърговско салдо на сектора през 2006 г., в сравнение с 2005 г., е 5.4 пъти по-голямо.
Продажби на вътрешния пазар
  • Разчетите за производството на месо в кланици, на вноса и на износа, показват, че за периода 2001-2005 г. има значително увеличение на количествата за вътрешния пазар.
  • Предварителните данни от месечно извадково изследване на НСИ по съкратена номенклатура показват, че тенденцията на значително увеличение на продажбите на колбаси на вътрешния пазар през 2006 г. продължава.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти” се характеризират с по-висока задлъжнялост.
  • Рентабилността на продажбите, както и тази на собствения капитал, са по-високи спрямо рентабилността на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката.
  • Измененията за ликвидността показват, че през 2005 г. предприятията от подсектора са работили със сравнително по-малки материални запаси и парични средства.

Съдържание
I .    Основни макроикономически показатели (2000-2006)
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Външна търговия
1.4.    Безработица
1.5.    Инфлация
1.6.    Преки чуждестранни инвестиции
II .    Основни тенденции
2.1.    Производство
2.2.    Внос
2.3.    Износ
2.4.    Външнотърговско салдо
2.5.    Продажби на вътрешния пазар
2.6.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
III .    Производство
3.1.    Продажби и продукция
3.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2006)
3.1.2.    Годишни данни (2001-2006)
3.1.3.    Производство на основни продукти (2001-2005)
3.2.    Годишни данни (2006)
IV .    Внос - Износ
4.1.    Външнотърговски баланс
4.2.    Внос
4.2.1.    Месо
4.2.2.    Субпродукти
4.2.3.    Сланина и мазнина от птици
4.2.4.    Колбаси, готови храни и консерви с месо
4.3.    Износ
4.3.1.    Месо
4.3.2.    Готови храни и консерви с месо
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    Вътрешен пазар
5.1.    Годишни данни (2001-2005)
5.2.    Годишни данни (2006)
VI .    Предприятията от подсектора
6.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
6.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти”
6.3.    Сертифицирани фирми
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Фирми, оторизирани да изнасят продукти от сектор “Месо” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г.
6.6.    Конкуренция, пазарен дял
VII .    Дружества – дайджест
VIII .    Нормативна уредба
8.1.    Закон за ветеринарномедицинската дейност
8.2.    Наредба за условията и реда за провеждане на контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, получени от разплодни животни
8.3.    Наредба за организацията на граничния ветеринарномедицински контрол при внасяне и транзитно преминаване на животни от трети страни
8.4.    Наредба за здравните изисквания към ембриони от говеда и биволи при обмена им между Република България и държавите – членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни
8.5.    Наредба за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора
IX .    Световна търговия с месо и месни продукти


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1