Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2008

Основни тенденции
Производство
  • През 2008 г. обемът на произведената продукция от Месната промишленост в България нарастна с 6% в сравнение със 2007 г.
  • Физическият обем на реализираните приходи (по съпоставими цени) през четвъртото тримесечие на 2008 г. е с 8% по-голям в сравнение със същия период на 2007 г.
Внос - Износ
  • Развитието на сектора продължава да се дължи основно на бързо нарастващия внос, който през 2008 г. е нараснал с 23.3% в сравнение с 2007 г.
  • Износът на месо и месни продукти е намалял през 2008 г. с 19.1% в сравнение с предходната година.
Продажби на вътрешния пазар
  • Разчетите на база производството на месо в кланици, на вноса и на износа, показват, че през 2007 г. за продажби на вътрешния пазар са предоставени около 87% повече месо и месни произведения в сравнение с 2003 г., а спрямо 2006 г. - с 8%.
  • Предварителните данни от месечно извадково изследване на НСИ по съкратена номенклатура показват, че тенденцията на значително увеличение на продажбите на колбаси на вътрешния пазар продължава. През 2008 г. спрямо 2007 г. предприятията включени в извадката на НСИ са продали близо 14% повече.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти” се характеризират с по-висока задлъжнялост, по-ниска рентабилност и ликвидност.

Съдържание
I .    Икономически перспективи пред ЕС-27 и Еврозоната
II .    Макроикономическо развитие на България (2003-2008)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Брутен вътрешен продукт
2.3.    Производителност
2.4.    Стокообмен
2.5.    Заетост
2.6.    Безработица
2.7.    Работна заплата
2.8.    Инфлация
2.9.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    Основни тенденции
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Продажби на вътрешния пазар
3.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    Производство
4.1.    Годишни данни  (2003-2007)
4.1.1.    Продукция в стойностно изражение
4.1.2.    Производство на основни продукти
4.2.    Годишни данни (2008)
4.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2008
4.2.2.    Годишни данни 2008
V .    Внос - Износ
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.1.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.2.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.3.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на месо и месни продукти в България (2008)
5.4.2.    Износ на месо и месни продукти от България (2008)
VI .    Вътрешен пазар
6.1.    Годишни данни (2003-2007)
6.2.    Годишни данни (2008)
6.2.1.    Четвърто тримесечие
6.2.2.    Годишни данни
VII .    Предприятията от подсектора
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти”
7.3.    Сертифицирани фирми
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
7.6.    Публични дружества от подсектора
7.6.1.    Меком АД
VIII .    Дружества – дайджест
IX .    Нормативна уредба
9.1.    Закон за животновъдството
9.2.    Закон за ветеринарномедицинската дейност
9.3.    Наредба № 36 от 23 март 2006 г. За специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход
9.4.    Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
9.5.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 566/2008 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2008г.
9.6.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1333/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008г.
9.7.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1331/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2008г.
9.8.    РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 януари 2009г.
9.9.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 361/2008 НА СЪВЕТА от 14 април 2008г.
9.10.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1112/2008 на Комисията от 10 ноември 2008 година
9.11.    РЕГЛАМЕНТ на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г.
9.12.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 119/2009 НА КОМИСИЯТА от 9 февруари 2009 година
9.13.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 514/2008 на Комисията от 9 юни 2008 г.
X .    Приложения

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1