Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие за първи път през 2009 г. секторът отчита намаление на оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги с 2.8%. През деветмесечието оборотът от продажби е по-голям със 7.7%.
  • Спадът в производството е 9.8% през третото тримесечие. През деветмесечието е по-малко с 2%.
Външна търговия
  • Вносът на месо и местни продукти се е увеличил през третото тримесечие с 27%, а за деветмесечието с 6.9%.
  • Износът на месо и месни продукти продължава да нараства и през третото тримесечие прирастът е над 2 пъти. За деветмесечието увеличението е с 65.4%.
  • Отрицателното салдо през третото тримесечие се влошава с 3.4%, а през деветмесечието - с 0.3%.
Продажби на вътрешния пазар
  • В сравнение с третото тримесечие на 2008 г. предприятията, включени в извадката на НСИ, са продали с 1.1 хил. тона повече месо от птици.
  • През деветмесечието предприятията, включени в извадката, са продали 5.4 хил. тона повече месо от птици и 473 тона месо от едър рогат добитък.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3`2009)
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Разходи на работодателите за труд
1.1.8.    Международен туризъм
1.1.9.    Инфлация
1.2.    Деветмесечие (IX`2009)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговско салдо
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие
5.2.    Деветмесечие
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.4.    Сертификати OHSAS 18001
6.5.    Членове на GS1
6.6.    Публични дружества от подсектора
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1