Месна промишленост- развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2011

Основни тенденции
Производство
  • Производството на предприятията от месната промишленост отново отчита намаление на годишна база, след лекия прираст през предходното тримесечие. Производството е намаляло с 0.8% спрямо същия период на 2010 г. В сравнение с второто тримесечие на годината все пак има увеличение на производството с 1.2%.
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги нараства - на годишна база с 15.5%, а спрямо предходните три месеца – с 5.7%.

Външна търговия
  • През третото тримесечие на 2011 г. външнотърговският стокообмен на България с месо и месни продукти нараства на годишна база в стойностно изражение. В сравнение със същия период на 2010 г. прирастът е 31.9%. През първите девет месеца на годината прирастът на годишна база е 25.5%.
  • Тенденцията на увеличение на годишна база на внесените количества месо и месни продукти се запази за девето поредно тримесечие през периода юли-септември 2011 г. Сравненията с предходни периоди показват увеличение на вноса спрямо второто тримесечие на годината със 29.6%, а на годишна база – с 24.4%.
  • През третото тримесечие на 2011 г. е отчетено увеличение на изнесените количества месо и месни продукти за десето поредно тримесечие. В сравнение с второто тримесечие на 2011 г. износът нараства с 3.5%, а на годишна база – с 15.7%.

Продажби на вътрешния пазар
  • За трето поредно тримесечие се наблюдават повишение на продажбите на месо и месни продукти на вътрешния пазар на годишна база. На годишна база прирастът е 8.6%, а спрямо второто тримесечие на 2011 г. - с 6.2%.
  • През първите девет месеца на годината продажбите на производителите на българския пазар нарастват на годишна база с 6.4%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3’2011)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и доходи
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2011)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3’2011
3.2.    Деветмесечие IX’2011
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговско салдо
4.1.1.    Трето тримесечие Q3’2011
4.1.2.    Деветмесечие IX’2011
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q3’2011
4.2.2.    Деветмесечие IX’2011
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q3’2011
4.3.2.    Деветмесечие IX’2011
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие Q3’2011
5.2.    Деветмесечие IX’2011
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Трето тримесечие Q3'2011
6.1.2.    Деветмесечие IX’2011
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Трето тримесечие Q3'2011
6.2.2.    Деветмесечие IX’2011
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от подсектора
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ
X .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1