Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на намаление на производството в месната промишленост на България продължи и през първото тримесечие на 2010 г. В сравнение с първото тримесечие на 2009 г. намалението е с 9.3%.
  • Оборотът на предприятията в подсектора е по-малък с 9.4% в сравнение с първото тримесечие на 2009 г.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на вноса продължава, като увеличението спрямо първото тримесечие на 2009 г. е с една четвърт.
  • В сравнение с първо тримесечие на 2009 г. изнесеното количество месо и месни продукти почти се удвоява.
  • Стокообменът с месо и месни продукти продължи да нараства на годишна база  . Прирастът идва от износа, а отрицателното салдо се свива с 28%.
Продажби на вътрешния пазар
  • В сравнение със същото тримесечие на 2009 г. предприятията, включени в месечното изследване, са продали на вътрешния пазар повече колбаси, месо от птици и месо от свине.
  • По-малко са продажбите на месо от едър рогат добитък.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Производителност
1.7.    Заплати
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговско салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Месо
4.2.2.    Сланина и мазнина от птици
4.2.3.    Субпродукти
4.2.4.    Месни продукти
4.2.5.    Колбаси
4.2.6.    Готови храни
4.3.    Износ
4.3.1.    Месо
4.3.2.    Месни продукти
4.3.3.    Колбаси
4.3.4.    Готови храни от месо
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.4.    Сертификати OHSAS 18001
6.5.    Членове на GS1
6.6.    Публични дружества от подсектора
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
IX .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1