Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2011

Основни тенденции
2.1.    Производство
  • През първото тримесечие на 2011 г.  производството в месната промишленост отчита увеличение с 1.2% на годишна база.
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги нараства с 12.7% на годишна база.
2.2.    Външна търговия
  • Стокообменът с месо и месни продукти продължи да нараства. През първото тримесечие на 2011 г.  в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 16.6%.
  • Вносът продължава на нараства през първите 3 месеца на 2011 г.  Сравненията с предходни периоди показват по-малки внесени количества, средна цена и стойностен обем спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г., но прираст на годишна база – 8.8%. Около 83% от вноса, е на месо.
  • За осмо поредно тримесечие нараства износът на месо и месни продукти, на годишна база. Сравненията с предходни периоди показват по-малки изнесени количества спрямо четвъртото тримесечие на 2010 година, но голям прираст на годишна база – с 48.5%.
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
  • В сравнение със същото тримесечие на 2010 г. предприятията, включени в месечното изследване, са продали на вътрешния пазар 2.5% повече месо и месни продукти.
  • Продаденото от производителите месо в България е с 6.5% повече на годишна база. Прирастът се дължи основно на свинското месо.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.6.    Заетост
1.7.    Заплати и производителност на труда
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Консолидиран бюджет
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
4.1.    Външнотърговско салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Месо
4.2.2.    Сланина и мазнина от птици
4.2.3.    Субпродукти
4.2.4.    Месни продукти
4.2.5.    Колбаси
4.2.6.    Готови храни
4.3.    Износ
4.3.1.    Месо
4.3.2.    Месни продукти
4.3.3.    Колбаси
4.3.4.    Готови храни от месо
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.4.    Сертификати OHSAS 18001
6.5.    Сертификати IFS
6.6.    Членове на GS1
6.7.    Публични дружества от подсектора
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1