Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги производството в месната промишленост в България по текущи цени в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. е по-голям с 15.5%.
  • Производството в подсектора по цени от 2005 г. обаче е по-малко с 0.9%.
Външна търговия
  • През първото тримесечие на 2009 г. са внесени по-малки количества, но с по-високи цени. В сравнение с 2008 г. вносът е по-малък с 3.2%. Средната цена е по-висока с 18.4%, а стойността на внесените стоки е по-голяма с 14.4%.
  • През първото тримесечие на 2009 г. продължи да намалява износа на месо и месни продукти. В сравнение с първо тримесечие на 2008 г. намалението на износа е 7.8%.
  • Стокообменът с месо и месни продукти продължи да нараства. Прирастът идва от вноса, а отрицателното салдо е по-голямо с 44%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Подажбите на редприятията, включени в месечното изследване са повече за месо от едър рогат добитък, от свине, от птици, колбаси от месо и субпродукти.
  • По-малко са продажбите на трупното месо от свине, замразените бутове и плешки, неразфасованото замразено месо от птици и колбасите от черен дроб.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати
1.7.    Международен Туризъм
1.8.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговско салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Месо
4.2.2.    Сланина и мазнина от птици
4.2.3.    Субпродукти
4.2.4.    Месни продукти
4.2.5.    Колбаси
4.2.6.    Готови храни
4.3.    Износ
4.3.1.    Месо
4.3.2.    Готови храни и консерви от месо
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Сертифицирани фирми по ISO
6.2.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.3.    Сертификати OHSAS 18001
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от подсектора
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1