Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2005

Основни тенденции
Производство
  • Започналата през 2002 г. тенденция на значителен растеж на текстилното производство в България през 2005 г. беше прекъсната. В сравнение с 2004 г. физическият обем на продукцията е по-малък с 2,7%.
Износ – Внос
  • Вносът на тъкани в България се развива с променлива тенденция. В сравнение с 2004 г. той е по-малък с 4,2 млн. кв.м. или с 1,4%.
  • Голяма част от внесените платовете са за преработка и дообработка на ишлеме за чуждестранни клиенти.
  • Непрекъснато се увеличава износът на платове. Спрямо 2004 г. увеличението е с 19,1 млн. кв.м. или с 13%.
  • Салдото от стокообмена с текстилни, шивашки и трикотажни изделия продължава да бъде положително. За 2005 г. то е над 608 млн. EUR и в сравнение с 2004 г. е по-голямо с 3,3%.
Вътрешен пазар
  • По-голямта част от производството на тъкани се използва в страната.
  • Разчетите на основата на производството, вноса и износа показват, че през 2004 г. за производство на облекла и други шивашки изделия в страната, както и за продажба на вътрешния пазар, са предоставени около 138 млн. кв.м тъкани (без тъкани от лен).

Съдържание

I . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2000-2005)

1.1. Основни макроикономически показатели
1.2. Брутен вътрешен продукт
1.2.1. Значително нарастване на приходите от продажби на предприятията от реалния сектор
1.2.2. Съществени изменения в структурата на националната икономика
1.3. Външна търговия
1.4. Безработица
1.5. Други показатели
II . ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
III . ИСТОРИЯ
IV . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
4.1.1. Производство
4.1.2. Износ – Внос
4.1.3. Вътрешен пазар
V . НОРМАТИВНА УРЕДБА
5.1. Българско законодателство
5.1.1. Изисквания към производствените сгради
5.1.2. Безопасност на труда
5.1.3. Етикетиране и наименование на текстилните продукти
5.1.4. Дрехи, втора употреба
5.2. Европейско законодателство
5.3. Въпроси, отговори, мнения…
5.3.1. Информация върху етикетите
5.3.2. Информация за използваните тъкани
5.3.3. Какви данни трябва да се упоменават на етикета, ако една дреха се състои от няколко различни тъкани?
VI . ПРОИЗВОДСТВО
6.1. Четвърто тримесечие (Q4`2005)
6.2. Годишни данни (2005)
6.3. Производство на основни текстилни изделия
6.3.1. Годишни данни (2001-2004)
6.3.2. Годишни данни (2005)
VII . ВНОС И ИЗНОС НА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
7.1. Външнотърговски баланс
7.1.1. Четвърто тримесечие (Q4`2005)
7.1.2. Годишни данни (2001-2005)
7.2. Внос
7.2.1. Четвърто тримесечие (Q4`2005)
7.2.2. Годишни данни (2005)
7.2.3. Внос по страни
7.3. Износ
7.3.1. Четвърто тримесечие (Q4`2005)
7.3.2. Годишни данни (2005)
7.3.3. Износ по страни
VIII . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
8.1. Годишни данни (2001-2004)
8.1.1. Тъкани – общо
8.1.2. Копринени тъкани
8.1.3. Вълнени тъкани
8.1.4. Памучни тъкани
8.1.5. Синтетични тъкани
8.1.6. Изкуствени тъкани
8.2. Годишни данни (2005)
IX . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
9.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
9.2. Рентабилност и задлъжнялост на предприятията от Сектор "Производство на тъкани"
9.3. Сертифицирани фирми
9.4. Класация на предприятия от Сектора
X . ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
XI . ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложение 1 - Митнически групи използвани в анализа
11.2. Приложение 2 – Основни нормативни актове в Сектора
11.3. Приложение 3 – Полезни връзки
XII . ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1