Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2011

Основни тенденции
Производство
 • През 2010 г. е прекъсната тенденцията на намаление на продукцията на предприятията от подсектор “Текстил и изделия от текстил, без облекло”. В сравнение с 2009 г. прирастът по съпоставими цени е с 4%.
 • На годишна база най-голямо е увеличението на производството на прежди от синтетични и изкуствени щампелни влакна, кърпи за тоалет и кухня и тъкани от вълна.
 • По предварителни данни, за цялата 2011 г. производството в текстилната промишленост на България е нараснало с 4.9% на годишна база.
Внос – Износ
 • През 2011 г. е отчетено увеличение на вноса в България на текстилни изделия за втора поредна година на годишна база – с 15.6%.
 • Износът също се увеличава на годишна база за втора поредна година. Спрямо 2010 г. стойностният обем на износа е по-голям с 19.1%.
Продажби на вътрешния пазар
 • Основната част от производството на текстилната промишленост в България се формира от т.нар.”ишлемеджийско” производство (с материали на клиенти от чужбина). През 2010 г. делът на продажбите на вътрешния пазар в продукцията на текстилното производството е 7.5% срещу 13.8% през 2009 г.
 • През 2010 г. спрямо 2009 г. увеличение има само при покривките и кърпи за маса.
 • По предварителни данни, през 2011 г. са по-големи продажбите на килими и други подови настилки, както и на щрайхгарни прежди.
Заетост и заплати
 • През 2011 г. наетите лица в подсектор “Производство на текстил и изделия от текстил, без облекла” са работили 11 хил. души. В сравнение с 2006 г. те са по-малко със 7.9 хил. души ли с 41.8%.
 • Средната заплата на работещите в подсектора, е една от най-ниските. Спрямо 2006 г. тя нараства през 2011 г. с 86.1%, но в сравнение със средната заплата в преработващата промишленост тя е по-ниска с 13.8%.
 • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията показва, че през 2010 в сравнение с 2009 г. тя е по-висока с 11.2%. По предварителни данни, през 2011 г. тя продължава да нараства - с около 10.5%.
Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2011)
2.1.1.    Брутен вътрешен продукт
2.1.2.    Производство
2.1.3.    Продажби на дребно
2.1.4.    Стокообмен
2.1.5.    Чуждестранни инвестиции
2.1.6.    Заетост
2.1.7.    Заплати и доходи
2.1.8.    Международен туризъм
2.2.    Годишни данни (2011)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос – Износ
3.3.    Продажби на вътрешния пазар
3.4.    Заетост и заплати
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция (2006-2010)
4.2.    Производство на основни продукти  (2006-2010)
4.3.    Годишни предварителни данни (2011)
4.3.1.    Годишни данни 2011
V .    ВНОС И ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.2.    Внос
5.3.    Износ
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на текстилни тъкани в България (2011)
5.4.2.    Износ на текстилни тъкани от България (2011)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
6.1.    Окончателни годишни данни (2006-2010)
6.2.    Предварителни данни (2011)
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. АКТИВИ, ПАСИВИ, РЕНТАБИЛНОСТ, ЛИКВИДНОСТ, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Текстил и изделия от текстил, без облекло”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Членове на GS1
8.5.    Конкуренция, пазарен дял
8.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.5.2.    Водещи предприятия по печалба
8.5.3.    Водещи предприятия по служители
8.6.    Публични дружества от подсектора
8.6.1.    Велбъжд АД
8.6.2.    Декотекс АД
8.6.3.    Катекс АД
8.6.4.    Мак АД
8.6.5.    Марицатекс АД
8.6.6.    Други дружества
IX .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА

10.1.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
10.2.    Наредба № 3 за националната схема за екомаркировка
10.3.    Наредба № 22 от 4 юли 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях
10.4.    Стандарти
10.5.    Стандарт за глобална отговорност при производство на текстилна продукция WRAP (World-Wide Responsibility For Apparel Production)
10.6.    Общи разпоредби
10.6.1.    Кодекс на труда
10.6.2.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
10.6.3.    Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
10.6.4.    Наредба за безплатното работно и униформено облекло
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1