Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
 • Производство на текстил и изделия от текстил в България отчита през първото тримесечие на 2007 г. прираст от 23%, в сравнение със същия период на миналата година.
Внос - Износ
 • През наблюдавания период продължи тенденцията за увеличение на вноса, като прирастът е 12.4%;
 • Отново има увеличение на износа от България на текстилни изделия, като прирастът спрямо първото тримесечие на 2006 г. е 5.4%.
Продажби на вътрешния пазар
 • През наблюдавания период, на вътрешния пазар са продадени повече: одеяла, прежди от непенирани памучни влакна, камгарни тъкани и памучни тъкани със специфична площна маса <= 200 g/m2, от прежди с различни цветове, за ризи и блузи;
 • Най-голямо е намалението на камгарни прежди, прежди опт непенирани памучни влакна за тъкани и от пенирани влакна за трикотажни изделия, както и на памучни тъкани със специфична площна маса >200 g/m2 (без тези от прежди с различни цветове), за техническа и производствена употреба.
SWOT Анализ
Силни страни
 • Традиции и квалифициран персонал
 • Добро качесдтво и конкуретнти цени за региона
 • Все още ниска цена на труда
 • Гъвкаво производство
Слаби страни
 • Недостиг на работна ръка
 • Силна ориентация към използване на търговски посредници
 • Работа главно на ишлеме
 • Слаб или почти липсващ маркетинг
Възможности
 • Близост до основните пазари в ЕС
 • Близост до основните доставчици на суровини и текстил от Евро-средиземноморската зона
 • Използване на средства от европейските структурни фондове
Заплахи
 • Покачване на разходите за производство
 • Силна конкуренция от Азия
 • Липса на суровинна база
 • Липса на чуждестранни инвеститори

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос - Износ
1.3.    Продажби на вътрешния пазар
1.4.    SWOT Анализ
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Сертифицирани фирми по ISO
2.2.    Членове на GS1
2.3.    Най-големи предприятия от сектора
2.4.    Публични дружества от сектора
III .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.2.1.    Вълнени тъкани
5.2.2.    Памучни тъкани
5.2.3.    Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
5.2.4.    Изкуствени тъкани
5.2.5.    Синтетични тъкани
5.3.    Износ
5.3.1.    Вълнени тъкани
5.3.2.    Памучни тъкани
5.3.3.    Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
5.3.4.    Изкуствени тъкани
5.3.5.    Синтетични тъкани
VI .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1