Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2010

Основни тенденции
Производство
 • По предварителни данни през 2010 г. производството в текстилната промишленост на България е намаляло с 8% в сравнение с 2009 г. Оборотът от продажби е по-голям с 1%.
 • През 2009 г. има голямо намаление на продукцията на предприятията от подсектор “Текстил и изделия от текстил, без облекло”. В сравнение с 2005 г. намалението е с 32.7%, а спрямо 2008 г. – с 36%.
 • Намалява делът на текстилното производство в преработващата промишленост на България.
Внос – Износ
 • През 2010 г. има увеличение на вноса на текстилни изделия. Спрямо 2009 г. прирастът е 8.6%. В сравнение с 2006 година, обаче внесените стоки в стойностно изражение са по-малко с 23%.
 • Нараства  и на износа на текстилни изделия. Спрямо 2009 г. стойностният обем на износа е по-голям с 3.6%. В сравнение с 2006 г. обаче има спад с 8.9%.
Продажби на вътрешния пазар
 • Основната част от производството на текстилната промишленост в България се формира от т.нар.”ишлемеджийско” производство (с материали на клиенти от чужбина). През 2009 г. делът на продажбите на вътрешния пазар в продукцията на текстилното производството е 13.8% срещу 9% през 2008 г.
 • През 2009 г. спрямо 2008 г. са се увеличили продажбите на прежди от памук и от синтетични и изкуствени влакна, тъкани от синтетични и изкуствени влакна и от кадифе.
 • По предварителни данни, през 2010 г. са по-големи продажбите на щрайхгарни прежди, прежди от непенирани памучни влакна, щрайхгарни тъкани, памучни тъкани със специфична площна маса <= 200 г/м2 за спално бельо и за ризи и блузи.
Заетост и заплати
 • През 2010 г. наетите лица в текстилната, шивашката и трикотажната промишленост са работили 109.6 хил. души. В сравнение с 2006 г. те са по-малко с 49.3 хил. души ли с 31%, което е над 3 пъти по-висок темп на нарастване на безработицата в тези отрасли от средната за страната.
 • Неблагоприятното изменение на структурата на текстилната промишленост се потвърждава и от значителния спад на работещите в подсектор “Производство на текстил и изделия от текстил (без облекла)”. През 2010 г. в сравнение с 2006 г. те са с 34.5% по-малко.
 • Средната заплата на работещите в подсектора, е една от най-ниските. Спрямо 2006 г. тя е по-висока със 74.9%. В сравнение със средната заплата в преработващата промишленост през 2010 г. обаче тя е по-ниска с 12.3%.
 • През 2010 г. тенденцията на намаление на производителността, започнала през 2007 година, продължава. В сравнение с 2008 г. тя е по-ниска с около 14.1%. По предварителни данни, през 2010 г. спадът продължава с около 8.4% спрямо 2009 г.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
 • Сравненията на финансовите показатели с тези на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката показват, че общата ликвидност на предприятията от подсектора е 1.9 пъти по-висока, а задлъжнялостта 3 пъти по-малка. Коефициентът на рентабилност в подсектора е отрицателен, а за нефинансовите предприятия е положителен.
Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4'2010)
2.2.    Годишни данни (2010)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и производителност на труда
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос – Износ
3.3.    Продажби на вътрешния пазар
3.4.    Заетост и заплати
3.5.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция (2006-2009)
4.2.    Производство на основни продукти  (2005-2009)
4.3.    Годишни предварителни данни (2010)
4.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
4.3.2.    Годишни данни 2010
V .    ВНОС И ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.1.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.2.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2010)
5.3.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на текстилни тъкани в България (2010)
5.4.2.    Износ на текстилни тъкани от България (2010)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
6.1.    Общи продажби
6.2.    Продажби на вътрешния пазар
6.2.1.    Окончателни годишни данни (2005-2009)
6.2.2.    Предварителни данни (2010)
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. АКТИВИ, ПАСИВИ, РЕНТАБИЛНОСТ, ЛИКВИДНОСТ, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Текстил и изделия от текстил, без облекло”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Членове на GS1
8.5.    Конкуренция, пазарен дял
8.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.5.2.    Водещи предприятия по печалба
8.5.3.    Водещи предприятия по служители
8.6.    Публични дружества от подсектора
8.6.1.    България 29 АД
8.6.2.    Велбъжд АД
8.6.3.    Декотекс АД
8.6.4.    Катекс АД
8.6.5.    Мак АД
8.6.6.    Марицатекс АД
8.6.7.    Руно Казанлък АД
8.6.8.    Други дружества
IX .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
10.1.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
10.2.    Наредба № 3 за националната схема за екомаркировка
10.3.    Кодекс на труда
10.4.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
10.5.    Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд
10.6.    Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1