Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2008

Основни тенденции
 Производство
 • През първото тримесечие на 2008 г. има намаление на производство и продажбите в подсектор “Производство на текстил и изделия от текстил” в България. Спадът в сравнение със същия период на 2007 г. е 16%.
Внос - Износ
 • През първото тримесечие на 2008 г. има значително намаление на вноса. В сравнение със същия период на 2007 г., намалението е 19.4%.
 • Намалява и износът на текстил и текстилни изделия. Спадът в сравнение със същия период на 2007 г. е 13.8%.
Външнотърговски стокообмен
 • В износа на шивашки изделия, има много стоки, които са от временен внос на платове, преработени и дообработени в страната на ишлеме. Поради това изследването на салдото от външнотърговския стокообмен с текстилни изделия е направено едновременно със салдото от стокообмена с шивашки и трикотажни стоки.
 • Положителното салдо за тези отрасли продължава да расте, като увеличението е с 0.8%.
Продажби на вътрешния пазар
 • През първото тримесечие на 2008 г. на вътрешния пазар са продадени по-големи количества памучни тъкани за облекло, прежди от непенирани памучни влакна за тъкани, щрайхгарни прежди от вълна.
 • Най-голямо е намалението в продажбите на вълнени камгарни прежди и на камгарни тъкани.
SWOT Анализ
 • Силни страни - традиции и квалифициран персонал; добро качество и конкурентни цени за региона; все още ниска цена на труда; Гъвкаво производство;
 • Слаби страни - недостиг на работна ръка; силна ориентация към използване на търговски посредници; работа главно на ишлеме; слаб или почти липсващ маркетинг;
 • Възможности - близост до основните пазари в ЕС; близост до основните доставчици на суровини и текстил от Евро-средиземноморската зона; използване на средства от европейските структурни фондове;
 • Заплахи - покачване на разходите за производство; силна конкуренция от Азия; липса на суровинна база; липса на чуждестранни инвеститори.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1. Производство
1.2. Внос - Износ
1.3. Външнотърговски стокообмен
1.4. Продажби на вътрешния пазар
1.5. SWOT Анализ
II . ПРОИЗВОДСТВО
III . ВНОС - ИЗНОС
3.1. Внос, износ, салдо
3.2. Внос
3.2.1. Вълнени тъкани
3.2.2. Памучни тъкани
3.2.3. Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
3.2.4. Изкуствени тъкани
3.2.5. Синтетични тъкани
3.3. Износ
3.3.1. Вълнени тъкани
3.3.2. Памучни тъкани
3.3.3. Тъкани от лен, юта и други растителни влакна
3.3.4. Изкуствени тъкани
3.3.5. Синтетични тъкани
3.3.6. Копринени тъкани
IV . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
V . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1. Сертифицирани фирми по ISO
5.2. Членове на GS1
5.3. Конкуренция
5.4. Публични дружества от подсектора
5.4.1. Букет АД (несъстоятелност)
5.4.2. България 29 АД
5.4.3. Велбъжд АД
5.4.4. Вратица АД
5.4.5. Декотекс АД
5.4.6. Катекс АД
5.4.7. Мак АД
5.4.8. Мануела АД (производство по несъстоятелност)
5.4.9. Марицатекс АД
5.4.10. Родина-91 АД
5.4.11. Руно Казанлък АД
5.4.12. Сирма АД
VI . ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
VII . ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1