Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • Българската текстилна промишленост отчита към края на трето тримесечие на 2010 г. годишен ръст от 3.3%, което прекъсва досегашната тенденция за непрекъснат спад.  За деветмесечието производството е по-малко със 7.2% в сравнение с предишната гозина.
  • На годишна база е прекъсната и тенденцията на намаление на оборота. Увеличението е с 12.7%, независимо че в сравнение с деветмесечието на 2009 г. е отчетено по-малък оборот с 1.8%.
Внос – Износ
  • През третото тримесечие на 2010 г. на годишна база вносът е по-голям с 18.6%, а за деветмесечието – 4.6%.
  • Тенденцията на намаление на износа през третото тримесечие на 2010 г. е прекъсната. На годишна база увеличението е с 14.3%. През деветмесечието има намаление с 1.8%.
  • Продължава тенденцията на неблагоприятно изменение на структурата на износа в текстилната промишленост. Износът на прежди расте, а на тъкани намалява.
Продажби на вътрешния пазар
  • През третото тримесечие на 2010 г. са по-големи продажбите на памучни тъкани за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството, памучни тъкани за ризи и блузи, щрайхгарни тъкани, прежди от непенирани памучни влакна за тъкани, памучни тъкани за облекло, щрайхгарни прежди.
  • За деветмесечието са по-големи продажбите на памучни тъкани за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството, щрайхгарни тъкани, памучни тъкани за ризи и блузи, щрайхгарни прежди.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3'2010)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2010)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос – Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3'2010
3.2.    Деветмесечие IX'2010
IV .    ВНОС И ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.1.2.    Деветмесечие IX'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.2.2.    Деветмесечие H1'2010
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.3.2.    Деветмесечие IX'2010
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.1.    Трето тримесечие Q3'2010
5.1.2.    Деветмесечие IX'2010
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Трето тримесечие Q3'2010
6.1.2.    Деветмесечие IX'2010
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Трето тримесечие Q3'2010
6.2.2.    Деветмесечие IX'2010
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по печалба
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от подсектора
7.4.1.    България 29 АД
7.4.2.    Велбъжд АД
7.4.3.    Декотекс АД
7.4.4.    Катекс АД
7.4.5.    Мак АД
7.4.6.    Марицатекс АД
7.4.7.    Руно Казанлък АД
7.4.8.    Фазан АД
7.4.9.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1