Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2011

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2011 г. продължи да се увеличава производството в текстилната промишленост. На годишна база то е по-високо с 10.2%, а спрямо първото тримесечие на 2011 г. – с 25.7%. През първата половина на 2011 г. прирастът на годишна база е 12.4%.
  • Индексът на оборота от продажби също отразява прираст през второто тримесечие - на годишна база с 14.2%, а спрямо първото тримесечие на 2011 г. – 16.7%. През първото полугодие оборотът нараства с 21% спрямо съответния период на 2010 г.
Внос – Износ
  • Тенденцията на увеличение на стокообмена с шивашки, текстилни и трикотажни изделия продължава и през второто тримесечие на  2011 г. Прирастът на годишна база е 14.1%. През първото полугодие увеличението е с 20.7%.
  • Делът на шивашките, текстилни и трикотажни изделия в стокообмена на страната е 6.6%, в износа – 8.2%, а във вноса – 5.2%. В сравнение с първото полугодие на 2010 г. намалението в стокообмена е с 0.5 пункта, на износа – с 1.4 пункта, а на вноса – с 0.1 пункта.
  • През второто тримесечие на 2011 г. на годишна база продължи увеличението на вноса на текстилни изделия. На годишна база прирастът е 16.8%, а за полугодието – с 20.4%.
  • Тенденцията на увеличение на износа продължава и през второто тримесечие на 2011 г. На годишна база прирастът е 22.4%. През първото полугодие на годината увеличението е с 28.7%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Сравненията, направени на годишна база, показват, че през второто тримесечие на 2011 г. има увеличение в продажбите на вътрешния пазар само на камгарни тъкани и одеяла. За полугодието прирастът отново е само в тези две групи стоки.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати и доходи
1.7.    Международен туризъм
1.8.    Първо полугодие (H1'2011)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос – Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие Q2'2011
3.2.    Първо полугодие H1'2011
IV .    ВНОС И ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Второ тримесечие Q2' 2011
4.1.2.    Първо полугодие H1' 2011
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие Q2'2011
4.2.2.    Първо полугодие H1'2011
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие Q2'2011
4.3.2.    Първо полугодие H1'2011
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.1.    Второ тримесечие Q2'2011
5.1.2.    Първо полугодие H1'2011
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Второ тримесечие Q2'2011
6.1.2.    Първо полугодие H1'2011
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Второ тримесечие Q2'2011
6.2.2.    Първо полугодие H1'2011
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от подсектора
7.4.1.    Велбъжд АД
7.4.2.    Вратица АД
7.4.3.    Декотекс АД
7.4.4.    Катекс АД
7.4.5.    Мак АД
7.4.6.    Марицатекс АД
7.4.7.    Фазан АД
7.4.8.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1