Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • Производството в текстилната промишленост на България продължи да намалява и през второто тримесечие на 2010 година, но с по-бавен темп. На годишна база  спадът е с 2.3% (за първото тримесечие – с 22.5%).
  • Индексът на оборота от продажби обаче показва, че на годишна база има увеличение с 4.2% (за първото тримесечие имаше намаление с 14.8%).
Внос – Износ
  • През второто тримесечие на 2010 г. на годишна база има увеличение на вноса на текстилни изделия с 2.3%. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. обаче той е по-малък с 4.3%. За полугодието вносът е по-малък с 0.6%.
  • Тенденцията на намаление на износа продължава и през второто тримесечие на 2010 г. В сравнение с първото тримесечие намалението е с 13.1%, а на годишна база - с 10.4%. За полугодието износът намалява с 8.8%.
  • Продължава тенденцията на неблагоприятно изменение на структурата на износа в текстилната промишленост. На годишна база, делът на преждите е по-голям с 11.5 процентни пункта, а на тъканите е по-малък с 13.1 пункта.
Продажби на вътрешния пазар
  • През второто тримесечие на 2010 г.  по-малки са продажбите на щрайхгарни прежди, щрайхгарни тъкани и на памучни тъкани със специфична площна маса <= 200 г/м2 за спално бельо в сравнение с второто тримесечие на 2009 г.
  • За полугодието, по-малки са продажбите на памучни тъкани за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството (със специфична площна маса > 200 г/м2), на камгарни тъкани, на одеяла от памук.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати и производителност на труда
1.1.7.    Международен туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие H1'2010
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос – Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие Q2'2010
3.2.    Първо полугодие H1'2010
IV .    ВНОС И ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.1.2.    Първо полугодие H1'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.2.2.    Първо полугодие H1'2010
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.3.2.    Първо полугодие H1'2010
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
5.1.2.    Първо полугодие H1'2010
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
6.1.2.    Първо полугодие H1'2010
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Второ тримесечие Q2'2010
6.2.2.    Първо полугодие H1'2010
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от подсектора
7.4.1.    Велбъжд АД
7.4.2.    Декотекс АД
7.4.3.    Катекс АД
7.4.4.    Мак АД
7.4.5.    Марицатекс АД
7.4.6.    Руно Казанлък АД
7.4.7.    Фазан АД
7.4.8.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1