Сряда, 25.05.2016, 00:25
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Отраслови анализи
Общо представяне
Цени
Как да поръчам и платя
Заявка за покупка на анализ
Минералните торове в България /1989-2010 г./
Оценка на актуалното състояние на Химко АД
Минералните торове в България в годините на финансова и икономическа криза /2008 – 2011 г./

Текстилна
2012: Годишен>
2011: Q1> Q2> Q3> Годишен>
2010: Q1> Q2> Q3> Годишен>
2009: Годишен>
2008: Q1> Q2> Q3>
2007: Q1> Q2> Q3> Годишен>
2006: Q1> Q2> Q3> Годишен>
2005: Q1> Q2> Q3> Годишен>
2004: Годишен>
2003: Годишен>
2002: Q1>

Отрасли
Вино
Дървообработваща
Кожарска
Козметични продукти
Консервна
Мебелна
Месни продукти
Петролни продукти
Текстилна
Трикотажна
Туризъм
Хранително-вкусова
Шивашка
Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2012

Основни тенденции
Производство
  • През 2012 г. има намаление на продукцията на предприятията от подсектор “Текстил и изделия от текстил, без облекло” на годишна база. В сравнение с 2011 г. спадът по съпоставими цени е с 9.9%.
  • Спрямо 2011 г. най-голямо е увеличението на производството на покривки, кърпи за маса и одеяла.
Внос – Износ
  • През 2012 г. е отчетено минимално намаление на вноса в България на текстилни изделия – с 0.6% спрямо 2011 г.
  • Намалява и износът на текстилни изделия на годишна база, като спрямо 2011 г. стойностният обем на износа е по-малък с 5.7%.
Общи продажби на производителите
  • През 2012 г. спрямо 2011 г. най-голямо увеличение в продажбите има при одеялата, тъканите от прежди от синтетични или изкуствени нишки и трикотажните платове.
Заетост и заплати
  • През 2012 г. наетите лица в подсектор “Производство на текстил и изделия от текстил, без облекла” са с 36.4% по-малко в сравнение с 2008 г.
  • Средната заплата на работещите в подсектора, е една от най-ниските. Спрямо 2008 г. тя нараства с 33%, но в сравнение със средната заплата в преработващата промишленост тя е по-ниска с 10.8%.
  • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията показва, че през 2012 в сравнение с 2011 г. тя е по-ниска с 5.8%.

 Цена & Поръчка
Годишен абонамент
Цена
380.00 EUR
Eднократно
Цена
150.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ
II .   ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА

2.1.    Производство
2.2.    Внос – Износ
2.3.    Общи продажби на производителите
2.4.    Заетост и заплати
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Продукция (2008-2012)
3.2.    Производство на основни продукти (2008-2012)
IV .   ВНОС И ИЗНОС
4.1.    Външнотърговски баланс
4.2.    Внос
4.3.    Износ
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос на текстилни тъкани в България
4.4.2.    Износ на текстилни тъкани от България
V .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
5.1.    Общи продажби (2008-2012)
5.2.    Продажби на вътрешния пазар (2008-2012)
VI .   ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.2.    Средна месечна заплата
6.3.    Производителност на труда
VII .  ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. АКТИВИ, ПАСИВИ, РЕНТАБИЛНОСТ, ЛИКВИДНОСТ, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Текстил и изделия от текстил, без облекло”
7.2.1.    Активи и пасиви
7.2.2.    Рентабилност
7.2.3.    Ликвидност
7.2.4.    Задлъжнялост
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по печалба
7.5.3.    Водещи предприятия по служители
7.6.    Публични дружества от подсектора
VIII .  ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА

9.1.    Кодекс на труда
9.2.    Кодекс за социално осигуряване
9.3.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
9.4.    Закон за опазване на околната среда
9.5.    Наредби
9.6.    Стандарти
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XI .   ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2016 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване