Мебелна Промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2006

Основни тенденции
Производство
  • Мебелната промишленост в България през 2006 г. отчита ръст в производството, който е с по-висок темп в сравнение с предходната година.
Внос
  • Тенденцията за нарастване на вноса в България на мебели продължи и през 2006 г., като спрямо 2005 г. прирастът е 38%, а в сравнение с 2001 г. – 3.8 пъти.
Износ
  • След голямото увеличение на износа на мебели през 2004 г., растежът започнал през 2005 г., продължава и през 2006 г., но с по-бавен темп. Спрямо 2005 г. прирастът е 7.8%, а в сравнение с 2001 г. – 2.7 пъти.
Външна търговия
  • Външнотърговският стокообмен с мебели е с ясно изразен темп на нарастване и през 2006 г. достигна 292 млн. EUR.
  • До 2004 г. положителното салдо от стокообмена с мебели непрекъснато растеше и увеличението в сравнение с 2001 г. достигна близо 53 млн. EUR. През последните две години вносът расте по-бързо,  в сравнение с износа и положителното салдо постепенно намаля до 56 млн. EUR.
  • В сравнение с 2004 г. салдото спадна със 9.1 млн. EUR, а през 2006 г. – с още 20.2 млн. EUR. Общо за последните две години намалението е 29.3 млн. EUR или с 34%.
Продажби на вътрешния пазар
  • По-голямата част от произведената в България продукцията на мебелната промишленост е предназначена за износ.
  • През 2006 г. делът на износа е 55.2% срещу 54.8% през 2001 г.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост
  • Сравненията на финансовите показателите с тези на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката през 2005 г. показват, че коефициентът на задлъжнялост е по-голям с 0.5704 пункта. Задълженията към банки обаче са практически почти еднакви. Коефициентът на рентабилност като цяло е по-висок. Коефициентът на рентабилност на продажбите е по-висок с 1.055 процентни пункта, на собствения капитал – с 8.331 процентни пункта, а на привлечения капитал – с 2.486 процентни пункта. Коефициентът на ликвидност е близък до средния за страната.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2000-2006)
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Външна търговия
1.4.    Безработица
1.5.    Инфлация
1.6.    Преки чуждестранни инвестиции
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос
2.3.    Износ
2.4.    Външна търговия
2.5.    Продажби на вътрешния пазар
2.6.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2006)
3.2.    Годишни данни (2001 - 2006)
3.3.    Производство на основни видове мебели
3.3.1.    Годишни данни (2001-2005)
3.3.2.    Годишни данни (2006)
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговски баланс
4.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2006)
4.1.2.    Годишни данни (2001-2006)
4.2.    Внос
4.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2006)
4.2.2.    Годишни данни (2001-2006)
4.3.    Износ
4.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2006)
4.3.2.    Годишни данни (2001 –2006)
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос
4.4.2.    Износ
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Годишни данни (2001-2006)
5.2.    Годишни данни (2006)
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
6.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовиясектор
6.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на мебели”
6.3.    Сертифицирани фирми
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Конкуренция, пазарен дял
6.6.    Публични дружества от подсектора
VII .    ДРУЖЕСТВА-ДАЙДЖЕСТ
VIII .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
8.1.    Здравословни и безопасни условия на труд
8.2.    Данъчно законодателство и мерки
8.3.    Наредба  за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
8.4.    Наредба   за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
8.5.    Стандартизация
8.5.1.    БДС/ Технически комитет 33
8.5.2.    Стандарти към директива 01/95
IX .    СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1