Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2009 г. приходите от продажби на продукция и стоки и извършени услуги от предприятията в мебелната промишленост на България отчитат сапд от 35.2%. За деветмесечието спадът е с 46.6%.
  • Производството през третото тримесечие е по-малко с 36% (за полугодието – 34%),  а за деветмесечието с 34.7%.
Външна търговия
  • Реализираният внос през третото тримесечие продължава бързо да намалява, като в сравнение с 2008 г. е с 44.1% по-малък. За деветмесечието намалението е с 31.4%.
  • Намалението на износа през третото тримесечие е по-малко - 20.3% (през първото полугодие – 24.7%). За деветмесечието понижението е с 23.3%.
  • Намалението на вноса е 2.3 пъти по-голямо в сравнение със спада при износа, от което салдото е положително с 10.3 млн. EUR. В сравнение с третото тримесечие на 2008 г., когато салдото е отрицателно, подобрението е с 13.3 млн. EUR. През деветмесечието положителното салдо е по-голямо със 76%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от произведените в България мебелите са предназначени за износ. Производителите, включени в месечната извадка, са продали на вътрешния пазар 209 тона, които са около 17% от произведените от тях през третото тримесечие.
  • През първите девет на 2009 г. продажбите са по-големи с 4.3%.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3`2009)
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Разходи на работодателите за труд
1.1.8.    Международен туризъм
1.1.9.    Инфлация
1.2.    Деветмесечие (IX`2009)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.2.3.    Столове и седалки
4.2.4.    Други мебели и части за тях
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
4.3.3.    Столове и седалки
4.3.4.    Други мебели и части за тях
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие
5.2.    Деветмесечие
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертификат OHSAS 18001
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от сектора
6.5.1.    Никром Тръбна мебел АД
6.5.2.    Метрон АД
6.5.3.    Бряст-Д АД
6.5.4.    Явор АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1