Развитие на производството и продажбите на мебели в България
Период: Годишен анализ 2004

Основни тенденции
Производство
  • Мебелната промишленост в България се развива с много интензивни темпове.
  • Произведената и реализирана продукция през 2004 г. е с 39% повече  в сравнение с 2003 г. и 2,6 пъти в сравнение с 2000 г. - 2,6 пъти. Прирастът е един от най-високите за преработващата промишленост.
Внос- Износ
  • Възходящата тенденцията на развитие на вноса в България на мебели продължи и през 2004 г. В сравнение с 2003 г. той е по-голям с една трета и с 2001 г. - с 92%.
  • През 2004 г. е особено силно изразена тенденцията на увеличение на износа на мебели. В сравнение с 2003 г. износът е по-голям е с 29% и с 2001 г. - 2,3 пъти.
  • Външнотърговското салдо от стокообмена с мебели е положително и се развива с тенденция на увеличение. През 2004 г. в сравнение с 2001 г. то е по-голямо с близо 53 млн. евро.


Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Основни тенденции в Сектора
1.2.1.    Производство
1.2.2.    Внос- Износ
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора
2.3.    Сертифицирани фирми по ISO
2.4.    Членове на EAN
2.5.    Най-големи предприятия от Сектора по нетни приходи
III .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
3.1.    Българско законодателство
3.1.1.    Трудово и осигурително законодателство
3.1.2.    Данъчно облагане
3.1.3.    Изисквания към производствените сгради
3.1.4.    Безопасност на труда
3.2.    Европейско законодателство
3.3.    Въпроси, отговори, мнения
IV .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
V .    ПРОИЗВОДСТВО
VI .    ВНОС - ИЗНОС

6.1.    Внос, износ, салдо
6.2.    Внос
6.2.1.    Столове и седалки
6.2.2.    Други мебели и техните части
6.2.3.    Медицински мебели
6.2.4.    Матраци и артикули за легла
6.2.5.    Внос по страни
6.3.    Износ
6.3.1.    Столове и седалки
6.3.2.    Други мебели и техните части
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1.    Нормативни актове, уреждащи отношенията в сектора
7.2.    Полезни връзки
7.3.    Кодове от митническата тарифа на република България, използвани в анализа
VIII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1