Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • През 3-то тримесечие на 2010 г. мебелната промишленост в България отчита ръст в производството от 9.4% на годишна база. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 8%.
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги се увеличава с 9.5% на годишна база, а спрямо второто тримесечие на 2010 г. – със 17.8%.
Външна търговия
  • Започналото през третото тримесечие на 2008 г. намаление на вноса на мебели на годишна база е прекъснато през третото тримесечие на 2010 г. На годишна база е отчетен ръст от 7% в стойностно изражение на внесените в страната мебели. Намалението на вноса през деветмесечието е значително, което се дължи най-вече на спада през първото тримесечие на 2010 г.
  • Започналото през първото тримесечие на 2010 г. възстановяване на износа продължава и през третото тримесечие. На годишна база увеличението на износа е в размер на 18.5%. През деветмесечието на 2010 г. прирастът на годишна база е с 13.6%.
  • През третото тримесечие на 2010 г. положителното салдо нараства с 46.8% на годишна база, което се дължи на 3.8 пъти по-голямото увеличение на износа спрямо вноса. През деветмесечието положителното салдото се увеличава 2.3 пъти.
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от произведените в България мебели от метал са предназначени за износ. Производителите са продали на вътрешния пазар около 21% от произведените от тях мебели от метал през третото тримесечие.
  • През деветмесечието на 2010 г. продажбите нарастват с 0.8% на годишна база.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3'2010)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2010)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3'2010
3.2.    Деветмесечие IX'2010
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.1.2.    Деветмесечие IX'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.2.2.    Деветмесечие IX'2010
4.2.3.    Столове и седалки
4.2.4.    Други мебели и части за тях
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.3.2.    Деветмесечие IX'2010
4.3.3.    Столове и седалки
4.3.4.    Други мебели и части за тях
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие Q3'2010
5.2.    Деветмесечие IX'2010
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Трето тримесечие Q3'2010
6.1.2.    Деветмесечие IX'2010
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Трето тримесечие Q3'2010
6.2.2.    Деветмесечие IX'2010
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
VIII .    ПУБЛИЧНИ ДРУЖЕСТВА ОТ СЕКТОРА
8.1.1.    Никром Тръбна мебел АД
8.1.2.    Метрон АД
8.1.3.    Други дружества
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1