Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2008

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2008 г. тенденцията на увеличение на производството на мебели в България е прекъсната. В сравнение със същия период на 2007 г. намалението е със 7.4%.
  • Спадът за първото полугодие е с 3.1%.
Внос
  • Продължава тенденцията за бързо нарастване вноса на мебели. В сравнение с второто тримесечие на 2007 г. прирастът е с 33.2%.
  • За полугодието прирастът е 28.5%.
Износ
  • През второто тримесечие на 2008 г. тендецията на увеличение на износа на мебели продължава. В сравнение със същия период на 2007 г. прирастът е 3%.
  • За полугодието износът е по-голям с 4%.
Външнотърговско салдо
  • Стокообменът на България с мебели продължава да расте. Увеличението на вноса е 8.7 пъти по-голямо от прираста на износа. Салдото е отрицателно с 974 хил. EUR.
  • За полугодието положителното салдо е около 9 млн. EUR, но в сравнение със същия период на 2007 г., то е по-малко с 65%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2008)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2008)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2008)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
5.3.    Публични дружества от сектора
5.3.1.    Никром Тръбна мебел АД
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1