Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2008

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията за увеличение производството на мебели в България през 2008 г. беше прекъсната. В сравнение със същия период на 2007 г. продажбите в подсектора са спаднали с 3.4%.
Внос
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на мебели продължи и през 2008 г. В сравнение с 2003 г. увеличението 4.5 пъти, а спрямо 2007 г. – с 22.9%.
Износ
  • През 2008 г. износът на мебели е намалял с 2.2% в сравнение с 2007 г. Спрямо 2003 г. износът е по-голям със 75.6%.
Външнотърговско салдо
  • За първи път през периодът 2003-2008 г. вносът е по-голям от износа. Отрицателното салдото е 7.1 млн. EUR. В сравнение с 2003 г. то е влошено със 75 млн. EUR, а спрямо 2007 г. – с близо 43 млн. EUR.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите за 2007 г. показват, че по-голямата част от произведените кухненски мебели и канцеларски мебели се продават на вътрешния пазар.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост
  • Сравненията с резултатите на предприятията от нефинансовият сектор на икономиката през 2007 г. показват по-голяма задлъжнялост на предприятията - с 29%, към банки – с 85%. Рентабилността на продажбите е по-малка с 14%, на собствения капитал е по-голяма с 33%, а на привлеченият капитал – с 8%. Общата ликвидност е по-голяма с 9%, бързата ликвидност обаче е по-малка с 16, а незабавната ликвидност - с 27%.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2003-2008)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Производителност
2.3.    Стокообмен
2.4.    Заетост
2.5.    Безработица
2.6.    Работна заплата
2.7.    Инфлация
2.8.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос
3.3.    Износ
3.4.    Външнотърговско салдо
3.5.    Продажби на вътрешния пазар
3.6.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни  (2003-2007)
4.1.1.    Продукция
4.1.2.    Производство на основни продукти
4.2.    Годишни данни 2008
4.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2008
4.2.2.    Годишни данни (2008)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.1.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.2.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.3.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на мебели в България (2008)
5.4.2.    Износ на мебели от България (2008)
VI .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2005-2007)
6.2.    Годишни данни (2008)
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на мебели”
7.3.    Сертифицирани фирми
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
7.6.    Публични дружества от подсектора
7.6.1.    Метрон АД - Пролеша
7.6.2.    Никром Тръбна мебел АД - Ловеч
VIII .    ДРУЖЕСТВА-ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за горите
9.2.    Закон за защитените територии
9.3.    Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба
9.4.    ДИРЕКТИВА 2008/86/ЕО НА КОМИСИЯТА
9.5.    ДИРЕКТИВА 2008/79/ЕО НА КОМИСИЯТА
9.6.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1024/2008 НА КОМИСИЯТА
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1