Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • През първото тримесечие на 2010 г. производството в мебелната промишленост в България продължава да намалява за осмо поредно тримесечие. В сравнение с последните три месеца на 2009 г. то е по-малко с 10.4%, а на годишна база   (Q1’2010/Q1’2009) - с 6.2%.
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги в производството на мебели по текущи цени в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. е по-малък с 15.7%, а на годишна база – с 11.6%.
Външна търговия
  • В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. вносът на мебели в България е по-малък с 25.7%, а на годишна база – с 33.7%.
  • Негативната тенденция на намаление на износа на годишна база, започнала през последното тримесечие на 2008 година, е прекъсната. В сравнение с последното тримесечие на 2009 г. има прираст на износа с 13.8%, а на годишна база - с 6.9%.
Продажби на вътрешния пазар
  • През първото тримесечие на 2010 г. основната част от произведените в България мебелите продължават да са предназначени за износ. Производителите, включени в месечната извадка, са продали на вътрешния пазар около 31% от произведените през този период мебели от метал, различни от канцеларските. Намалението на продажбите спрямо същия период на 2009 г. е 16%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Производителност
1.7.    Заплати
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Столове и седалки
4.2.2.    Други мебели и части за тях
4.3.    Износ
4.3.1.    Столове и седалки
4.3.2.    Други мебели и части за тях
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Заети лица
6.2.    Средна месечна заплата
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора
7.2.    Сертифицирани фирми по ISO
7.3.    Сертификат OHSAS 18001
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Публични дружества от сектора
7.5.1.    Метрон АД
7.5.2.    Никром Тръбна мебел АД
7.5.3.    Бряст Д АД - Добрич
7.5.4.    Явор АД - Петрич
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ
X .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1